Flera människor som undersöker gravfält.

Anlita oss inom arkeologi och landskap

Avdelningen för arkeologi och kulturmiljö bedriver huvudsakligen arkeologisk uppdragsverksamhet. Men vi har även offentliga anslag för att möta samhällets och allmänhetens frågor om länets kulturhistoria. Vårt arbete syftar till att bevara, vårda och sprida kunskap om fornlämningar och kulturmiljöer.

Den arkeologiska avdelningen består idag av 8 personer med bred kompetens inom arkeologi och kulturgeografi. Vi har även forskarkompetens. Varje år utför vi hundratals uppdrag åt kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner. Enklare rådgivning utför vi kostnadsfritt. Kulturhistoriska förstudier, landskapsanalyser och andra kunskapsunderlag genomförs på konsultbasis.

Länsmuseet är medlem av M-ark – Museiarkeologiska branschorganisationen som är de regionala och kommunala museernas branschorganisation. M-ark vill genom samverkan främja utvecklingen av uppdragsarkeologi som bedrivs inom eller i anslutning till lokala och regionala museer i Sverige.

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef

Bilder

Flera människor som undersöker gravfält. Arkeologisk utgrävning i Bankeryd.

Kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser

Vi utför kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser inför alla typer av markexploateringar. Kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser används ofta som planeringsunderlag inför exploateringar som berör stora områden. De ger en övergripande kunskapsbild…

Läs mer
Ett gigantiskt schakt

Arkeologiska utredningar

Arkeologiska utredningar utförs inför exploateringar när man misstänker att forn- eller kulturlämningar kommer att beröras. Syftet är endast att svara på om det finns några lämningar inom det planlagda området….

Läs mer
Grävskopa

Arkeologiska förundersökningar och undersökningar

Den arkeologiska förundersökningen avgränsar, daterar och karaktäriserar en fornlämning. Den utförs då markingrepp ska göras i närheten av en redan registrerad fornlämning vars utsträckning inte är känd. Förundersökningens resultat kan…

Läs mer
Arkeologisk förundersökning

Bedömningar, rådgivning och beställarstöd

Att göra bedömningar och bidra med rådgivning rörande fornlämningar och kulturmiljöfrågor till allmänhet och hembygdsföreningar är en viktig del av vårt uppdrag. Det kan t ex vara frågor om enstaka…

Läs mer

Utställningar och skylttexter

Ett sätt att nå ut med våra resultat och levandegöra det förflutna är att producera utställningar. På museet finns både permanenta och tillfälliga utställningar. Vid större arkeologiska utgrävningar kan vi…

Läs mer
Utställningstexter

Kartanalyser

Sverige har ett unikt material med historiska kartor som berättar om landskapets organisation i äldre tid. De geometriska kartorna från 1600-talet är oftast väldigt översiktliga. Men 1700- och 1800-talets skifteskartor…

Läs mer
Kartanalyser

Inmätning

Digital inmätning och kartbearbetning ingår som en viktig del i det arkeologiska arbetet och vi har samlat på oss stor erfarenhet av detta utifrån de uppdrag vi utfört. Vi arbetar…

Läs mer
inmätning

Exkursioner och kurser

För skolklasser och andra grupper anordnar vi gärna exkursioner. Det kan till exempel vara en heldagsexkursion med kunnig guide i din hembygd eller på den vackra och fornlämningstäta Visingsö. Vi…

Läs mer
Exkursion

Föredrag, visningar och publika arrangemang

Om du är intresserad kan vi komma och berätta om arkeologi och historia i din hembygd. Ett av våra viktigaste uppdrag att berätta om länets historia. Därför ger vi alltid…

Läs mer
Föreläsning