Arkeologiska utredningar – Jönköpings läns museum
Grävskopa

Arkeologiska utredningar

Arkeologiska utredningar utförs inför exploateringar när man misstänker att forn- eller kulturlämningar kommer att beröras.
Syftet är endast att svara på om det finns några lämningar inom det planlagda området. Länsstyrelsen beslutar utifrån Lagen om kulturminnen om det ska göras någon utredning, medan vi utför den.

Utredningarna utförs oftast i två olika etapper:

Etapp 1 består av kart- och arkivstudier samt fältinventering. Utredningen skiljer sig från den kulturhistoriska förstudien genom detaljeringsgraden – allt karteras och registreras vid en utredning.

Etapp 2 består oftast av sökschaktsgrävning med grävmaskin efter lämningar som är dolda under marken men kan också inbegripa provgrävningar för hand där jordmaterial sållas.

Exempel på arkeologisk utredning

Rapport vindkraftsutredning:  Vindkraftsverk lemnhult.pdf

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö