Kartanalyser – Jönköpings läns museum
Kartanalyser

Kartanalyser

Sverige har ett unikt material med historiska kartor som berättar om landskapets organisation i äldre tid. De geometriska kartorna från 1600-talet är oftast väldigt översiktliga. Men 1700- och 1800-talets skifteskartor kan ge detaljerade bilder av bystrukturer, ägoförhållanden, jordbrukets organisation och annan markanvändning.

Kartorna är ögonblicksbilder som återger hur landskapet användes när lantmätaren utformade kartan. Men de kan ibland även avslöja äldre tidsskikt, som lägen för torp och backstugor, övergivna medeltida gårdar och förhistoriska gravar. Kartanalysen är därför ett värdefullt instrument för att förstå landskapets historia.

Metoden använder vi som en del i kulturhistoriska förstudier, landskapsanalyser och arkeologiska utredningar, men den är också betydelsefull när vi arbetar med historisk forskning och hembygdsforskning.

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö