Kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser – Jönköpings läns museum
Ett gigantiskt schakt

Kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser

Vi utför kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser inför alla typer av markexploateringar.
Kulturhistoriska förstudier och landskapsanalyser används ofta som planeringsunderlag inför exploateringar som berör stora områden. De ger en övergripande kunskapsbild av kulturmiljöer och landskap utifrån ett långt tidsperspektiv ? från stenålder till nutid. Om de används i ett tidigt planeringsskede underlättas den fortsatta planläggningen och projekten kan anpassas efter landskapets värden.

Utifrån arkiv- och litteraturstudier, kartanalys och fältbesiktning gör vi en karaktärisering av kulturmiljö och landskap i det aktuella området. Det kulturhistoriska planeringsunderlaget utgör en viktig del av planeringsprocessen och används bland annat i miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakta oss för frågor och offert.

Läs mer i våra foldrar om ”Landskapets värden” respektive ”Vindkraft och landskapets värden”.

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö