Bedömningar, rådgivning och beställarstöd – Jönköpings läns museum

Bedömningar, rådgivning och beställarstöd

Att göra bedömningar och bidra med rådgivning rörande fornlämningar och kulturmiljöfrågor till allmänhet och hembygdsföreningar är en viktig del av vårt uppdrag. Det kan t ex vara frågor om enstaka fornfynd eller registrering av nypåträffade lämningar.

I samband med exploatering och planläggning kan vi anlitas som kulturmiljökonsulter. Det kan vara att ge initierade yttranden på kommunala planförslag, ge råd inför en markägares skogsavverkning eller att under en hel exploateringsprocess hjälpa till att komma fram till smidiga lösningar avseende kulturmiljön. Vi gör även utmärkning av fornlämningar i fält.

Kontakta oss för frågor och offert.

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk