Byggnadsvård – Jönköpings läns museum
Folkparken i Vetlanda

Anlita oss inom byggnadsvård

Länsmuseets antikvarier har gedigna kunskaper om länets byggda kulturarv. Vi arbetar för att kulturmiljöer och kulturbyggnader ska bevaras, vårdas och brukas på ett ansvarsfullt sätt.

De byggnadsantikvariska uppgifterna har stor spännvidd, alltifrån att lämna byggnadsvårdsråd till privatpersoner till att leverera kunskapsunderlag för kommunernas samhällsplanering. Enklare rådgivning utför vi kostnadsfritt. Utredningar och andra kunskapsunderlag genomförs i allmänhet på konsultbasis.

Länsmuseet är medlem av BARK – Byggnadsantikvarisk regional krets, som är ett nätverk vars syfte är att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet bland regionalt verksamma museer. Samtliga handläggande byggnadsantikvarier är certifierade enligt Boverkets regelsystem Cetifierad sakkunnig avseende kulturvärden, nivå kvalificerad.
Certifierade sakkunnig avseende kulturvärden, nivå kvalificerad (RISE:s hemsida)

Byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier arbetar med att värna och vårda länets bebyggelsearv och att sprida kunskap om och intresse för detta.
Vårt verksamhetsområde är mångsidigt och spänner från medeltid till modernism. Röda stugor och vita funkisvillor, medeltida kyrkomurar och broar i armerad betong, slottsruiner och fabriksskorstenar. De tillhör alla vår bebyggelsemiljö och kan berätta om olika tiders samhällsförhållanden och levnadsvillkor, om tekniska resurser och estetiska ideal.
Enligt samhällets mål ska kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärkas. Länsmuseets kunskap behövs i detta sammanhang, i allt från kommunernas planering till restaureringar av byggnader med kulturvärden.

Vill du veta mer om det dagliga arbetet med länets kulturmiljöer? Följ byggnadsantikvarierna i bloggen!

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie

Rådgivning byggnadsvård

Länsmuseets byggnadsantikvarier kan erbjuda rådgivning i dessa och andra byggnadsvårdsfrågor. Vi har kunskaperna om äldre byggnadsteknik och om byggnadstraditionen i länet. Vi kan också förmedla kontakt med hantverkare och specialister…

Rådgivning byggnadsvård

Kyrkoantikvarisk verksamhet

Kyrkobyggnaderna behöver underhållas regelbundet och kyrkorummet anpassas till nya behov. För att säkerställa kyrkans kulturvärden måste antikvariska perspektiv finns med, både vid projekteringen och i själva byggprocessen. Kulturmiljölagen reglerar skyddet…

Kyrkoantikvarisk verksamhet

Medverkan i samhällsplaneringen

Vid samhällets planering och utbyggnad ska hänsyn tas till både kulturmiljön och naturmiljön. Genom inventeringar och kommunala bevarandeplaner kan de kulturhistoriska värdena i bebyggelse och landskap dokumenteras och beskrivas. Länsmuseet…

Medverkan i samhällsplaneringen

Antikvarisk medverkan vid restaurering av kulturbyggnader

Vid restaurering och ombyggnad av kyrkor och andra kulturskyddade byggnader fordras ofta avvägningar mellan olika behov. Tillägg och ändringar skall utföras utan att byggnaden förvanskas och dess kulturvärden går förlorade….

Antikvarisk medverkan vid restaurering av kulturbyggnader

Kulturhistoriska utredningar och förstudier

När förändringar planeras i skyddade byggnader, kulturmiljöer och landskap fordras idag kvalificerade kunskapsunderlag inför besluten. Länsmuseets kulturmiljöavdelning utför byggnadsundersökningar och kulturhistoriska utredningar på uppdrag av bland annat kommuner, församlingar, länsstyrelser…

Kulturhistoriska utredningar och förstudier
Dekorationsmåleri.

Vård- och underhållsplaner

Antikvariska och byggnadshistoriska utredningar utförs även som en del av vård- och underhållsplaner, VoU-planer, för kulturskyddade byggnader. VoU-planer upprättas främst för lagskyddade byggnadsminnen och för Svenska kyrkans kyrkobyggnader. Länsmuseets uppdrag…

Vård- och underhållsplaner

Stadsvandringar

Många byggnader och platser bär på intressanta historier. Det kan vara byggnader vi passerar dagligen men som vi inte reflekterat över. Att sprida kunskap om regionens kulturmiljöer och bebyggelsehistoria är…

Stadsvandringar

Anlita oss för kulturhistoriska skyltar

Länsmuseet anlitas av kommuner och länsstyrelse för att producera underlag till kulturhistoriska skyltar. Uppdragens omfattning kan variera från enbart textframställning till framtagning av hela skyltprogrammet med digitalt original, illustrationer, stativ…

Anlita oss för kulturhistoriska skyltar