Medverkan i samhällsplaneringen – Jönköpings läns museum

Medverkan i samhällsplaneringen

Vid samhällets planering och utbyggnad ska hänsyn tas till både kulturmiljön och naturmiljön.

Genom inventeringar och kommunala bevarandeplaner kan de kulturhistoriska värdena i bebyggelse och landskap dokumenteras och beskrivas. Länsmuseet utför sedan flera decennier tillbaka bebyggelseinventeringar och andra utredningar på uppdrag av exempelvis länets kommuner. Dessa underlag kan sedan användas som hjälp vid hantering av bygglov och planarbete.

Det är inte ovanligt att länsmuseet avger utlåtanden eller yttranden som ett stöd för kommunernas handläggning i bland annat bygglovsärenden. Syftet är att belysa de kulturhistoriska värdena i ett ärende. Med en vederhäftig bedömning av hur kulturhistoriska värden påverkas kan kommunens handläggare göra en korrekt avvägning mellan olika intressen i exempelvis ett bygglovsärende.

Idag sluter vi också samverkansavtal med kommunerna för handläggning av dessa ärenden.

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie