Antikvarisk medverkan vid restaurering av kulturbyggnader – Jönköpings läns museum

Antikvarisk medverkan vid restaurering av kulturbyggnader

Vid restaurering och ombyggnad av kyrkor och andra kulturskyddade byggnader fordras ofta avvägningar mellan olika behov. Tillägg och ändringar skall utföras utan att byggnaden förvanskas och dess kulturvärden går förlorade.
Antikvarisk medverkan innebär att en byggnadsantikvarie följer processen. Vi deltar i byggmöten och diskuterar lämpliga lösningar tillsammans med fastighetens ägare och hantverkarna. Åtgärder och resultat dokumenteras och sammanfattas i en särskild rapport.
Länsmuseets arkitekturhistoriska och kulturhistoriska kunskaper är viktiga för att nå ett gott helhetsresultat. För bästa möjliga samordning och smidighet i processen bör en antikvarie anlitas redan vid projekteringen av en restaurering eller ombyggnad.
Antikvarisk medverkan tillämpas när länsstyrelsens kulturmiljöfunktion har beviljat statliga byggnadsvårdsmedel. Vid förändringar av skyddade kyrkobyggnader och byggnadsminnen krävs i regel antikvarisk medverkan, enligt beslut av länsstyrelsen. Antikvarisk sakkunskap bör anlitas även vid ändringar i byggnader som är skyddade enligt plan- och bygglagen ? PBL.
Länsmuseets antikvarier är certifierade som sakkunniga avseende kulturvärden, enligt Boverkets föreskrifter. Antikvarisk medverkan utförs mot arvode. Välkomna till oss för frågor och offert.

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie