Skepperstads kyrkomiljö – Jönköpings läns museum
Kyrkan år 1939.

Skepperstads kyrkomiljö

Runstenarna tillhör en brytningstid. De uppfördes på 1000-talet vid övergången mellan vikingatid och medeltid. Nära det södra hörnet av Skepperstads kyrkogård står en runsten med texten ”Holme lät göra bron efter Torgöt, sin fader”. Texten inramar dessutom ett inhugget kors. Av detta kan vi dra två slutsatser: För det första var Holme och Torgöt kristna att döma av korset. För det andra restes stenen troligen helt nära ett vattendrag eller sankområde där Holme uppfört en bro. Av texten förstår vi således att stenen inte står på ursprunglig plats. På 1600-talet stod runstenen på ägorna till Skärsjö säteri, 2 km sydväst om kyrkbyn och på 1800-talet låg den som tröskelsten här i byn.

Kyrkobyggnaden i Skepperstad har anor ända tillbaka till det tidigaste kristna skedet. Genom att datera årsringarna i takstolarnas virke vet vi att kyrkan uppförts tidigast omkring 1160. Den bestod då av ett långhus, ett kor och en halvrund absid längst i öster. Efter hand tillkom ett torn, men detta revs på 1600-talet så att endast de nedre delarna återstod. I stället för tornet uppfördes en klockstapel av trä omkring 1710.

Under 1800-talet skedde stora förändringar av kyrkobyggnaden. Man uppförde ett nytt torn 1809 ovanpå det tidigare tornets kvarvarande murar. Klockstapeln hade nämligen träffats av blixten 1801 och brunnit ner. Församlingen genomförde även en tillbyggnad 1833-35. Denna innebar att de östra, smalare delarna av kyrkan – koret och absiden – revs och ersattes av en förlängning. På detta sätt utplånades det medeltida utseendet samtidigt som kyrkobyggnaden kunde upplevas som en då helt nyklassicistisk kyrka.

Skepperstads kyrka är ovanlig genom att den har ett yttertak av skiffersten. En anledning till detta är troligen att det låg en skiffergruva i Hörnebo drygt en mil söder ut. Uppgifter gör gällande att skiffertaket lades på kyrkan 1901.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Skepperstads kyrkomiljö (pdf 0,8 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Skepperstads kyrkomiljö (pdf 0,6 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Sävsjö

Adress

Från länsväg 127 mellan Sävsjö
och Vetlanda sväng söderut
ca 7 km öster om Sävsjö.
Efter knappt 6 km kommer
man till Skepperstads kyrkby.
Kyrkan ligger något nordväst
om vägkorsningen.

Koordinater:
Koordinater: N 6356500 / E
485883 (SWEREF 99 TM)
// N 57° 21’ 4,137”, E 14° 45’
55,420” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Kyrkans interiör. Denna interiörbild från tidigt 1900-tal visar de målade kolonnerna vid sidan om altaret samt den enkla predikstolen på norrväggen. Till höger stod en kamin. Foto Jönköpings läns museum.
Kyrkan år 1939. Området kring kyrkan har förändrats en del sedan 1939 då denna bild togs. Till vänster står sockenstugan. Foto Jönköpings läns museum.