Ryningsholm - gravfält och säteri – Jönköpings läns museum
Gravfälten vid Ryningsholm.

Ryningsholm – gravfält och säteri

Några kilometer söder om Eksjö finns ett av länets alla riksintressen, Ryningsholm. Med riksintresse menas områden som av olika anledningar är av nationellt intresse för kulturmiljövården. I det här fallet handlar det om en herrgårdsmiljö. I området finns även flera järnåldersgravfält.

Herrgården fick i början av 1600-talet sitt namn efter riksrådet Peder Nilsson Ryning, men det var först 1647, då egendomen ägdes av familjen Bagge, som säteriet inrättades. Den befintliga herrgårdsbyggnadens bottenvåning är äldre, men den försågs 1822 med en övervåning. Herrgårdsmiljön och omgivande kulturlämningar ligger i ett öppet odlingslandskap präglat av sjösänkningar under 1800-talets andra hälft kring Solgenåns övre vattensystem.

Under medeltiden låg här byn Sjustad, vars efterled -stad antyder ett ursprung från järnåldern (ca 500 f.Kr.-ca 1050 e.Kr.). Ryningsholm ligger i Höreda socken, som är en av de fornlämningstätaste i bygden. Mest iögonfallande är de tre gravfälten intill landsvägen norr om Långsjön, men här finns också gott om spår efter träkolstillverkning samt återstoden av en äldre färdväg, en så kallad hålväg. Spridda fynd av stenåldersyxor har gjorts i åkrarna.

Det finns även uppgifter om en sedan länge försvunnen runsten. Den skall ha stått nära Brostugan, helt intill den gamla landsvägen och ån som rinner ner i Långsjön. Enligt en uppteckning från 1600-talet hade den inskriptionen ”Gunnmund reste dessa stenar efter Sven, (sin) fader”.

På det största av de kvarvarande gravfälten står drygt hundra resta stenar. Det har genom århundradena varit utsatt för åverkan, dels har man tagit stenar för olika byggnadsändamål, dels har stora delar av gravfältet varit uppodlat. I slutet av 1920-talet restaurerades gravfältet och stenarna restes upp. I samband med detta gjordes även några mindre utgrävningar runt några av stenarna. Man hittade då bland annat brända ben, ett skifferbryne, en järnkniv och järnslagg.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Ryningsholm – gravfält och säteri (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Ryningsholm – gravfält och säteri (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Eksjö

Adress

Från Eksjö: kör ca 6 km sö-
derut på Rv 32. Ryningsholm
ligger strax öster om vägen.

Koordinater:
N 6385100/E 498305
(SWEREF 99 TM) // N 57°
36’ 29,80”, E 14° 58’ 17,89”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Gravfälten vid Ryningsholm. Gravfälten vid Ryningsholm omfattar en stor mängd resta stenar. Foto Jönköpings läns museum.
Denna bild från 1940-talet visar Ryningsholms herrgård från söder. Denna bild från 1940-talet visar Ryningsholms herrgård från söder. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.