Näs by – Jönköpings läns museum
Åkrarna kring Näs.

Näs by

Näs by är på flera sätt en god representant för många av de äldre byarna på Småländska höglandet. Utmärkande är att den bästa odlingsmarken finns uppe på höjderna, medan jordarna nere i dalarna är mer steniga och sanka. Byarnas åkrar var därför lokaliserade till höjdryggarna, medan sluttningar och låglänt mark mer utnyttjades som betesmarker. Runt Näs by ligger därför åkermarken på höjderna norr om byn.

Den ursprungliga gården Näs etablerades troligtvis under medeltiden, då uppodling och bebyggelseexpansion periodvis präglade delar av det Småländska höglandet. Att gården Näs blev en by är resultatet av en hemmansklyvning, som genomfördes senast under 1700-talet. Följden blev att den ursprungliga ensamgården delades upp på fyra mindre gårdar. År 1806 storskiftades byn och varje gårds ägor samlades i större block. Laga skifte genomfördes inte i byn eftersom storskiftet varit så genomgripande. Om så varit fallet hade Näs by knappast sett ut som den gör idag, utan haft en betydligt mer splittrad karaktär. I stället har Näs bibehållit en tidstypisk och ålderdomlig karaktär. Bystrukturen liknar en radbys med bebyggelsen liggande utmed bygatan. Till varje gård hör flera timrade byggnader med olika funktioner.

På åkrarna runt byn finns gott om röjningsrösen och en del stengärdesgårdar. Odlingsgången här baserades på tresäde under 1600- och 1700-talen. Det innebar att 1/3 av åkermarken årligen låg i träda medan övriga 2/3 odlades med olika grödor. Följande år fick en annan tredjedel ligga i träda.

Det finns en ängslada några hundra meter väster om byn. I ängsladan lade man in höet på sensommaren och transporterade hem det till gården först under vintern. I norra änden av Nässjasjön, som byn ligger vid, finns en plats som kallas Brudahålet. Enligt sägnen ska ett brudfölje ha gått genom isen på den platsen och omkommit

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Näs by (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Näs by (pdf 2 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Eksjö

Adress

Från Ingatorps kyrka nära Rv
40, åk 500 m mot nordväst,
tag vänster och följ Sockenvägen
ca 3 km. Sväng höger
vid skylten ”Näs”. Kör ca 1,5
km.

Koordinater:
Näs by: N 6391356/E
522080 (SWEREF 99 TM) //
N 57° 39’ 50,143”, E 15° 22’
12,301” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Åkrarna kring Näs. Åkrarna kring Näs har rensats från sten som lagts upp i odlingsrösen. Foto Jönköpings läns museum.
Ängslada. Efter sensommarens slåtter samlades höet i ängsladan. Under vintern med snö och tjäle var det ofta lättare att transportera höet hem till gården. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.