Skog och historia – Jönköpings läns museum

Skog och historia

Publicerat: 5 jan, 2012

inventeringsprojektet

Skog & historia (S&H) är ett inventeringsprojekt som startades i olika län under mitten av 1990-talet. Sedan dess har liknande projekt startats i praktiskt taget samtliga län i Sverige.

I allmänhet har kunskaperna kring vad de skogliga lämningarna representerat, samt ibland även hur de ser ut, varit bristfälliga. Syftet med S&H-projekten har därför varit att inventera skogsmark på, framförallt, kulturhistoriska lämningar, såsom sentida torp, kolbottnar, tjärframställningsplatser, eller till och med dansbanor, men även fasta fornlämningar.

I länet är kunskaperna om skogens lämningar mycket dåliga. Skog & historia var därför ett synnerligen välkommet projekt i syfte att öka kunskapsläget för både skogsvården och kulturmiljövården.

Skog och Historia i Jönköpings län

I Jönköpings län startades två S&H-projekt 2004. Det ena var ett pilotprojekt som drevs som ett samarbetsprojekt mellan Höglandets fornminnesförening, Jönköpings läns museum, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Inom projektet inventerades inte bara kulturhistoriska lämningar utan även smånamn. Med smånamn avses namn på t.ex. torp och backstugor, ägor, vägar, stenar, träd, rösen, mossar, markområden, vattendrag och älgpass.

Det andra S&H-projektet drevs av Skogsstyrelsen (tidigare Skogsvårdsstyrelsen) med arkeologer från Jönköpings läns museum som utbildare, handledare och granskare, och avslutades vid årsskiftet 2007/2008. Totalt inventerades drygt 40 ekonomiska kartblad, vilket ungefär motsvarar en yta av 1 000 km². Totalt nyregistrerades ca 6 000 lämningar. Av samtliga lämningar kan närmare tjugo procent klassas som fasta fornlämningar. Under våren 2008 gjordes en avstämning av påträffade lämningar, vilket presenterades i en lägesrapport: Jönköpings läns museum arkeologisk rapport 2008:34, som du kan ladda ned som pdf-fil här till vänster.

Under 2008 och 2009 har arkeologer vid länsmuseet arbetat med att kontrollera och granska de påträffade lämningarna. Registreringarna har successivt förts in i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMIS, (se ovan). Från det projektet började 2004 och fram till idag har registret tillförts lite drygt 4000 lämningar.

De inventerade lämningarna registreras kontinuerligt i det digitala fornminnesregistret, FMIS, och blir därigenom sökbara, för berörda myndigheter, markägare och allmänhet, via webben. Materialet i registret uppdateras hela tiden och för att se aktuell information om vad som införts i fornminnesregistret kan man söka via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Skog och Historia 2011

Projektet som drivs av Höglandets fornminnesförening, Jönköpings läns museum och länsstyrelsen, fortsätter i liten skala under året, dock inte med inventering av smånamn.

För projektet som drevs av Skogsstyrelsen återstår i dagsläget att granska lämningar och föra in beskrivningarna av dessa i fornminnesregistret (FMIS). Under 2011 kommer granskning av lämningar att genomföras i Eksjö, Vetlanda och Jönköpings kommuner.

Om du vill veta mer

Kontakta någon av projektledarna för respektive områden nedan.

Aneby och Tranås kommuner:

Jönköpings läns museum: Fredrik Engman 036-30 18 00
Höglandets fornminnesförening: Greta Forsberg,  Västra Strandvägen 11  578 33 Aneby, tel 0380-207 07
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tomas Areslätt, 036-39 50 00

Eksjö, Habo, Gislaved, Jönköpings, Nässjö, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo kommuner:

Jönköpings läns museum: Fredrik Engman och Moa Lorentzon 036-30 18 00

Hitta dina fornlämningar

– Gå in på Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida
– Administrativ sökning: Sök en hel socken genom att välja landskap och därefter socken, alternativt kan du söka län och kommun. Det går även att söka på fastighet. Län och kommun måste väljas först och sedan måste hela fastighetsbeteckningen skrivas in, t ex Jönköpings län, Eksjö kommun och Djurarp 1:1. Om namnet är felstavat eller saknar mellanslag får du ingen träff, då kan det vara bra att söka via karta för att vara säker.
– Sökning via karta:
Zooma in i kartbilden. När kartan är tillräckligt uppförstorad syns fornlämningarna som ytor, linjer eller punkter. På varje lämning finns ett ®. Välj infoknappen och klicka på berörd lämning, då får du upp informationen kring lämningen.

Länk till fornsök på Riksantikvariebetets hemsida:
Fornsök (Riksantikvarieämbetets hemsida) >

Människan och landskapet

Runt om i landskapet finns lämningar och minnen efter hur tidigare generationer nyttjat markerna. Tidsperspektivet är svindlande, då markerna bär spår av allt från den fiskande stenåldersmänniskan till vår egen tid. Ju längre fram i historien vi kommer, desto fler blir spåren. Alla dessa spår är viktiga pusselbitar för vår förståelse av hur tidigare generationer levt och verkat. Ingen lämning kan därför värderas högre än andra utan alla har sin historia att berätta, vare sig det är en grav från bronsåldern eller en husgrund från 1940-talet.

Ytterliggare läsning

Fälthandling för inventering (pdf, 1 MB, ny flik) >

Fältblankett (pdf, 396 KB, ny flik) >

Inventeringsrapport: Skog & Historia i Jönköpings län (pdf, 17 MB, ny flik) >

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk