Arkeolgiska föremål – Jönköpings läns museum

Arkeologiska föremål

I länsmuseets samlingar finns en stor mängd föremål som förvärvats i samband med arkeologiska undersökningar. Det handlar om flera tusen föremål som samlats in från 1900-talets början till idag.

Från stenåldern finns allt från små avslag i flinta och kvarts till praktfulla stenyxor. Från bronsåldern handlar det framför allt om föremål påträffade i gravar, såsom vapen och smycken, men också enstaka lerkrukor och flintföremål. Järnåldersfynd finns både från boplatser och gravar; vapen och redskap i järn och smycken i brons, glas, bärnsten med mera. Från historisk tid finns tusentals föremål från Jönköpings stad. De äldsta från tiden för stadens grundande på 1200-talet.

Metallföremålen förvaras i ett särskilt klimatanpassat magasin.

Sagaholmshällarna

Sagaholmshällarna

Senhösten 1971 gjordes en sensationell upptäckt i samband med undersökningen av en stor gravhög vid torpet Sagaholm i Jönköping. I den kraftigt skadade högen påträffades ristade sandstenshällar av tidigare sällan skådat slag. Något så ovanligt som ett slutet fynd av hällristningar – ristningar som annars förekommer på berghällar i öppna landskap. De ristade figurerna utgörs av skepp, hästar, hjortdjur och människofigurer.

Högen har ursprungligen varit ca 24 meter i diameter och 4 meter hög. I högen framkom rester av tre kantkedjor, varav den mellersta, cirka 17 meter i diameter, utgjordes av 45 kantställda sandstenshällar, varav 15 var försedda med ristningar. Inget spår av någon begravning påträffades. Högen kan utifrån hällristningarna och konstruktionen dateras till äldre bronsålder.

Sagaholmshällarna på Wikipedia
Sagaholmshällarna på Academia
Sagaholmshällarna på DigitaltMuseum

Bärnstenshalsband och fibula

Bärnstenspärlor

Ett spektakulärt fynd i länsmuseets magasin är 100 bärnstenspärlor funna i en 1500 år gammal grav. Hösten 1998 undersökte vi ett område med röjningsrösen i skogen söder om Ekenässjön, i det blivande Värmunderyds industriområde en dryg mil norr om Vetlanda. Mitt bland alla röjningsrösen fanns också ett lite större stenröse som genom sin något större storlek avvek från de omgivande. Frågan var om det fanns en grav under all röjningssten?

Det visade sig finnas en stensättning som dolde en kvinnograv där personen i fråga begravts med ett magnifikt bärnstenshalsband med inte mindre än 110 bärnstenspärlor. Bärnstenspärlorna påträffades spridda på och runt den dödes överkropp. Bronsfibulan har hållit samman delar av klädedräkten och på baksidan fanns spår av textil.

Rapport: Värmunderyd – inte bara bärnstenspärlor och röjningsrösen
Blogg: Bärnstenspärlor

Ett föremål i guld, en så kallad guldgubbe

Guldgubbar i Brahekyrkan

Vid arkeologiska undersökningar 2002 och 2005 påträffades ett par små märkvärdiga gubbar i Brahekyrkan, eller snarare under kyrkan, då de tillhör en tid innan den första kyrkan uppfördes på platsen. De här små ”gubbarna” är tunna, tunna guldbleck med präglade figurer. Guldgubben från undersökningen 2002 är en avbildning av ett par som omfamnar varandra. Den är endast 1 cm hög och ytterst tunn.

Trots sin litenhet är guldgubbarna viktiga för förståelsen av platsen där Brahekyrkan står. Under medeltiden hette den Ströja kyrka, men byggdes om och bytte namn under Braheättens tid på 1600-talet. Guldgubbar har hittats även på andra platser i landet där det finns en anknytning till förhistorisk kult. Att sådana nu hittats här visar på en kontinuitet bakåt till yngre järnålder och visar på platsens dignitet.

Rapport: Gravplats en trappa ner
Rapport: Klimatförbättrande åtgärder Brahekyrkan
Blogg: Utpost Visingsö

Järnålderssvärdet i konserverat skick

Sagas svärd

Sommaren 2018 hittade då 8-åriga Saga ett svärd i sjön Vidöstern i Tånnö utanför Värnamo. Det blev en arkeologisk världssensation som nådde medier jorden runt.

Svärdet är ca 86 cm långt och ligger i en träskida. Utifrån röntgenbilderna ser vi att klingan är mönstervälld. Fästet består av en svärdsknapp, ett över- och underhjalt och en träklädd tånge. Svärdet kan dateras till övergången mellan vendeltid och vikingatid.

Orsaken till att svärdet låg i sjön tror vi handlar om att det offrats där, kanske kan handlingen ha att göra med en resa eller avfärd, där det var viktigt att utföra vissa rituella handlingar för att resan skulle gå väl.

Blogg:Sagas svärd – en världsnyhet
Blogg: Sagas svärd Kol-14 daterat
Blogg: Sagas svärd färdigkonserverat

Runbeslag från Hedenstorp

Remändebeslag av brons

I en järnåldersgrav, en stensättning, i nuvarande Hedenstorps industriområde, Sandseryds socken, påträffades 1991 ett remändebeslag av brons med runskrift på ena sidan. Beslaget är endast 4 centimeter långt och 1 centimeter brett. Dekoren på framsidan består av två korslagda streck, som ett kryss, mellan två ristade linjer. På baksidan har man ristat de två första runorna i futharken upprepade två gånger – ffuu. Någon begriplig tolkning har inte kunnat ges inskriften, kanske var runorna i sig verkningsfulla som ”magiska” tecken till skydd för dess ägare? Fyndet är det äldsta föremålet med runskrift som påträffats i Jönköpings län. Det kan dateras till folkvandringstid och är alltså runt 1500 år gammalt.

Rapport: Järnåldersgravar i Hedenstorp

Svartvit bild på Mikael Nordström.

Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö

Arkeologi, byggnadsvård & konservering