Norra Sandsjö sockencentrum – Jönköpings läns museum
Norra Sandsjö kyrka.

Norra Sandsjö sockencentrum

Sandsjö kyrkby har vuxit fram vid ett viktigt vägmöte och invid Sandsjön, som i sin tur står i förbindelse med farleden Emån. Platsen nämns redan 1304 som Sanzsio och har rötter ner i järnåldern. Förr fanns här också en marknadsplats och Sandsjö ansågs vara en betydande församling i det medeltida folklandet Njudung.

De äldsta delarna av kyrkan uppfördes under 1100-talets senare hälft och kyrkan har även en dopfunt av samma ålder. Kyrkans torn rasade 1635 och det ersattes då med en klockstapel. Vid en ombyggnad 1696-1709 breddades kyrkan väsentligt och efter detta inreddes kyrkorummet i yvig barock. Vid en renovering på 1940-talet hittades träkol under kyrkgolvet, vilket tolkades som spår efter en äldre träkyrka.

Vid vägmötet låg förr ett järnåldersgravfält med ”hundratals ättegrifter”. Dessa har dock tagits bort vid odlingsarbeten. Nu finns inga synliga gravhögar bevarade här, men det finns ändå ett storslaget förhistoriskt monument i form av en runsten på den s.k. Runåsen nära sjön. Stenen restes på 1000-talet och inskriften förmedlar att Ärinvard reste stenen. Han räknar upp sina släktled fem generationer bakåt i tiden. Inskriften tolkas som att Ärinvards avsikt var att visa sig som rättmäktig innehavare av jordegendomar i bygden; av s.k. odaljord som gått i arv inom släkten.

Ärinvard lät resa denna sten efter Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans fader, (och) Hära, hans fader, och Tegn, hans fader, (och) efter dessa fem förfäder.

I skogen söder om byn finns ett 30 hektar stort område med fossila åkrar och i området finns gravar från bronsålder och äldre järnålder. Markerna antas ha tagits upp för odling under bronsålder och har brukats in i yngre järnålder. Odlingslämningarna består av ålderdomliga röjningsrösen, s.k. hackerör. Under yngre järnålder har odlingsmarken delats upp i långsmala åkrar eller s.k. bandparceller.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Norra Sandsjö sockencentrum (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Norra Sandsjö sockencentrum (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Nässjö

Adress

Norra Sandsjö ligger utefter
Rv 128 i höjd med avtagsvä-
gen mot Bodafors. Runstenen
står på en åssträckning
sydost om kyrkan.

Koordinater:
N: 6369353 / E: 485855
(SWEREF 99 TM) //
N 57° 27’ 59,935”, E 14° 45’
51,337” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Norra Sandsjö kyrka. Norra Sandsjö kyrka. Foto Jönköpings läns museum.
Runstenen vid Norra Sandsjö. Runstenen vid Norra Sandsjö. Foto Jönköpings läns museum
Karta över platsen. Karta över området.