Brandstorps kyrka – Jönköpings läns museum
Brandstorps kyrka.

Brandstorps kyrka

På Hökensås höjder och med vida utsikt över Vättern och Visingsö ligger Brandstorps kyrka. Det första som möter besökaren är den så kallade kyrkogårdsbalken – den timrade, rödmålade avgränsningen runt kyrkogården. Konstruktionens äldsta delar har daterats med hjälp av virkets årsringar och skall ha fällts vintern 1697/1698. Kyrkogårdsbalkar var vanligare förr, men i dag är den i Brandstorp en av två bevarade i landet.

Den rödmålade kyrkobyggnaden är byggd som ett grekiskt kors med lika långa korsarmar samt torn i mitten. Kyrkan byggdes på 1690-talet av byggmästaren Anders Bengtsson från Jönköping. Den ersatte då ett medeltida träkapell. Kapellet hade flyttats hit 1626 från byn Häldeholm söder om Brandstorp. Bakom flytten låg visingsborgsgreven Magnus Brahe vars grevskap omfattade bland annat Brandstorp och Häldeholm.

Att den äldre kyrkan flyttades hit kan ha berott på bygget av kyrkan i Södra Fågelås, som gjorde kyrkan i Häldeholm överflödig. Det kan också ha berott på att riksjägmästaren Carl Hård på det intilliggande godset Skämningsfors ville ha en kyrka närmare sitt säteri. År 1697 ombesörjde ättlingen och överjägmästaren Adolf Hård att det gamla kapellet revs och en ny timrad korskyrka byggdes. I samband med det inrättades en gravkammare för familjen Hård under korgolvet. Idag finns flera av ättens begravningsvapen uppsatta i kyrkan.

På 1700-talet uppfördes klockstapeln och kyrkan byggdes till med vapenhus och sakristia. Väggar och tak målades år 1748 av jönköpingsmästaren Johan Kinnerus, som också arbetat i Habo kyrka. Av särskilt intresse är uppståndelsescenen i norra korsarmen. Med kyrkan som bakgrund stiger de döda upp ur sina gravar. Målningen visar dessutom hur kyrkans spånklädda fasader och tak dekorerats med spån lagda i rombiska mönster. Detta återskapades år 2013 då kyrkans spåntak lades om.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Brandstorps kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Brandstorps kyrkan (pdf 1 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Habo

Adress

Brandstorps samhälle ligger
invid Rv 195 drygt 20 km norr
om Habo. Sväng av i höjd
med Brandstorps samhälle
och kör västerut ca 1,3 km.

Koordinater:
N 6440317/E 452008
(SWEREF 99 TM) // N 58° 6’
5,9”, E 14° 11’ 8,6”

Kategorier

Bilder

Brandstorps kyrka. Brandstorps kyrka. Lägg märke till de rombformade och mönsterlagda spånen på taket. Foto Jönköpings läns museum.
1700-talsmålning av uppståndelsescenen. Uppståndelsescenen i norra korsarmen av Johan Kinnerus. På 1700-talsmålningen ses kyrkans rödtjärade takfall och de rombformade spåndekorationerna på fasaderna. Foto Jönkö- pings läns museum.
Karta över området. Karta över området.