Edshults borgruin – Jönköpings läns museum

Edshults borgruin

Vid en vik i sjön Solgen några mil söder om Eksjö ligger Edshults säteri med en ståtlig karolinsk herrgårdsbyggnad från 1650-talet. Intill denna ligger ruinen efter en gårdskyrka till den medeltida sätesgården Edshult.

Kyrkan var byggd av trä med sakristia och gravkor i sten och var rikligt försedd med målningar och skulpturer. Den revs på 1830-talet och byggnadsmaterialet såldes på auktion. I kyrkan fanns en madonnaskulptur från 1300-talet som finns bevarad på Statens Historiska Museum. En modell av medeltidskyrkan finns utanför församlingshemmet vid Edshults kyrka.

Till gården hörde även andra hus, och husgrunderna söder om kyrkoplatsen kan vara spår efter dessa. På 1300-talet för- ändrades gården och byggdes om till en befäst borg. Av den anledningen övergavs det gamla gårdsläget. En ny borganläggning med vattenfylld vallgrav byggdes ca 100 meter längre västerut, nära sjön Solgens dåvarande strand. Flytten innebar ett bättre försvarsläge, men var också gynnsam ur kommunikationssynpunkt. Här passerade en färdväg från Eksjö mot sydväst och läget vid Solgen och Solgenån innebar goda lokala vattenförbindelser. De omfattande sjösänkningarna på 1800- och 1900-talen har dock förändrat landskapsbilden.

Hur borganläggningen såg ut kan vi ana tack vare en arkeologisk utgrävning 1989. Den visade att den norra vallgraven varit ca fem meter bred, en meter djup och kantats av tätt ställda störar. Innanför vallgraven stod ett kvadratiskt trätorn på en liten kulle. Tornet var byggt på en gråstensgrund av 1,5 meter tjocka murar och hade flera våningar. Öster om tornet finns spår efter ytterligare en byggnad och väster om tornet låg en smedja. Utgrävningarna visade också att borgen brunnit och byggts om flera gånger under 1300- och 1400-talen. Troligtvis var borgen ingen stark befästning, utan ämnad för lokal kontroll och för att visa borgherrens status.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Edshults borgruin (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Edshults borgruin (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Eksjö

Adress

Från Eksjö, Rv 40 österut. Vid
vägkors i höjd med Hult, tag
av mot Edshult. Vid vägkors,
tag av mot Stallarp, P-plats
vid kyrkoruinen.

Koordinater:
N 6380853 / E 511186
(SWEREF 99 TM) // N 57°
34’ 11,97”, E 15° 11’ 13,22”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Flygfoto från Edshult med säteribyggnaden i bakgrunden, kyrkoplatsen till vänster och borgruinen i förgrunden. Flygfoto från Edshult med säteribyggnaden i bakgrunden, kyrkoplatsen till vänster och borgruinen i förgrunden. Foto Leif Gustavsson/L.G.foto.
Arkeologisk undersökning av borgkullen 1989. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.