Djurben från Västra Storgatan – Jönköpings läns museum

Djurben från Västra Storgatan

Publicerat: 22 aug, 2023

I detta blogginlägg ska vi bege oss till Västra Storgatan med omnejd här i Jönköping. Ett vanligt fyndmaterial i samband med stadsgrävningar är djurben – allt från medeltida till relativt moderna. Ofta utgör de matrester, slaktavfall eller hantverksavfall. Det är ben med tydliga spår av mänsklig hantering och bearbetning.

Västra Storgatan har omfattats av ett flertal arkeologiska insatser genom årens lopp. Mellan maj och juni 2010 genomförde Jönköpings läns museum både en förundersökning och en undersökning av Lundströms plats. Det är idag den torgmiljö som finns mellan Filmstadskomplexet och terminalen för Jönköpings lokaltrafik. Här påträffades en hel del djurben i så kallade kulturlager. Kulturlager är jordlager som är tydligt avsatta av människor. Vid den osteologiska analysen som genomfördes av Anna Kloo Andersson kunde ett flertal arter identifieras. De arter som kunde bekräftas i materialet var nötkreatur, får/get, gris, häst, fågel, katt, hund, hare, fisk och hjortdjur. Ett rikligt material vad gäller artrepresentation!

En mänsklig kindtand

I materialet kunde även en mänsklig kindtand identifieras. Att det påträffas mänskliga kvarlevor i ett sammanhang där det inte förväntas, är inte helt ovanligt i stadsmiljöer. Ofta har man grävt i stadsmiljöer vid flera tillfällen genom åren, och därför kan gravar har grävts sönder och det uppgrävda materialet hamnar i ett annat område som behöver fyllas igen. Den här tanden uppvisade dock ett kraftigt kariesangrepp. Därför är en tolkning till att tanden hamnat där den påträffades, att den drogs ut och helt sonika har ”dumpats” i det material som senare undersöktes av museet.

En kindtand från en människa med ett kraftigt kariesangrepp påträffades vid undersökningarna vid Lundströms plats.

Spår av redskaps- och föremålstillverkning

Det osteologiska materialet som Anna Kloo Andersson gick igenom uppvisade tydliga spår av mänsklig hantering. Här finns benfragment som man har sågat i, för att sedan använda de avsågade delarna vid tillverkning av föremål eller redskap. Det förekommer även benfragment som istället utgör de delar man har sågat av och som har kasseras som ett restavfall.

I materialet påträffades även ben som är spjälkade, vilket tyder på slakt och mathantering. När man spjälkar ben är det ofta för att komma åt själva märgen.

Föremål tillverkade i ben samt ben med spår av bearbetning.

Fragmenten berättar mer om staden

I höstas utförde jag en osteologisk analys av material som hittades vid en schaktningsövervakning i korsningen Klostergatan/Västra storgatan. Även här fanns nötkreatur, får/get, gris och även människa. I detta fall rörde det sig om ett fragment från ett mänskligt lårben. Troligen kommer det mänskliga lårbenet från den kyrkogård som tillhörde S:t Nikolai och som delundersöktes i Kyrkogatan längre österut.

Djurbenen som analyserades uppvisar även här spår av mänsklig påverkan. Det var tydliga spår av slakt och bearbetning på fragmenten. Vid analysen bedömde jag bland annat storleksfördelning. Ungefär hälften av fragmenten hamnade i storleksklass A vilket innebär att de är mellan 0-5 cm stora. Materialet var med andra ord kraftigt fragmenterat, vilket också är en indikation på att de är rester efter hantverksproduktion som har bedrivits på platsen.

Att analysera djurben som påträffas i stadslager kan med andra ord berätta mycket om en stad. Det kan ge oss svar på vad invånarna har haft för djur, vad de har ätit, hur de har slaktat djuren, hur gamla djuren var när de slaktades, om det har bedrivits hantverk med djurben och mycket mer. Om ni är intresserade av djurhållningen i det medeltida Jönköping skriver min kollega Kristina Jansson om det i vår medeltidsbok ”Junakøpung – Medeltidsstaden Jönköping och arkeologin”.

Emma Boman

Litteratur:

Jansson, Kristina. 2022. Medeltid i Västra Storgatan. Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med markarbeten i stadslager L1973:2508, Klostergatan och Västra Storgatan, inför byte av brunnar och vägfyllning, Jönköping socken och kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 2022:22.

Pettersson, Claes och Ödeén, Anna. 2017. Förundersökning och arkeologisk undersökning av Eriksgatans/Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 – Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 2016:41.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Porträttbild av Emma Boman
Emma Boman

Arkeolog