Åtgärdsprogram  – Jönköpings läns museum
Under takåsen arbetar en person med detaljer.

Åtgärdsprogram 

Vi upprättar åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar inför kommande konserveringsuppdrag. Dokumenten fungerar som underlag vid tillstånds- och bidragsansökningar.

Besiktning

Vid en besiktning dokumenteras föremålens skick, skador och problematik, samt redogörs för orsaken till skadorna och eventuella åtgärdsbehov. Informationen sammanställs i en rapport som vid behov även innehåller en detaljerad skadekartering.
Besiktningen kan också innehålla en förundersökning med materialanalyser, utprovning av lämpliga material och metoder, färgarkeologisk undersökning av befintliga färgskikt, eller genomgång av historiska källor och arkiv.
Av detta gör vi en nulägesbeskrivning med sammanställning av kulturhistoriska värden, tidigare åtgärder och historik men även en redogörelse för resultaten av eventuella analyser och materialutprovningar. Förundersökningens resultat utgör grunden i ett kommande åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram och kostnadsberäkning

Med utgångspunkt i besiktningsresultatet upprättar vi ett åtgärdsprogram och en kostnadsberäkning. Programmet beskriver i detalj hur arbetet ska utföras och tillsammans med kostnadsberäkningen kan det användas som underlag vid bidrags- och tillståndsansökningar, liksom vid prioritering och planering av konserveringsinsatser.

i Information


Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator