Fornborgen vid sjön Noen – Jönköpings läns museum
Delar av stenmuren i fornborgen.

Fornborgen vid sjön Noen

På ett berg med utsikt över sjön Noen ligger en av länets tre fornborgar. En fornborg är en befästning från förhistorisk tid, vanligtvis från järnåldern (500 f.Kr.-1050 e.Kr.). De anlades på strategiska platser i landskapet, ofta på krön och höjder. På så vis kontrollerades omgivningarna, samtidigt som eventuella anfall försvårades.

Generellt förknippas fornborgarna med orostider av olika slag, men de kan även ha fungerat som kultplatser, tingsplatser eller som befästa boplatser. Med tanke på läget intill sjön, som användes för transporter och kommunikation, är fornborgen vid Noen troligtvis en farledsborg.

Själva borgområdet är ca 300 x 100 meter stort. I öst och väst begränsas det av stup och i övriga väderstreck av branta sluttningar. På dessa ligger flera stenvallar. Den norra vallen är ca 30 meter lång, 2-4 meter bred och löper i en båge. På sina håll har den restaurerats och ett ingångshål har tagits upp. Den södra stenvallen är ca 70 meter lång, mestadels 4-6 meter bred och i ena änden finns en ingång. I den sydvästra branten finns två stenvallar, 18 respektive 38 meter långa och 1-4 respektive 3-6 meter breda. Den kortare vallen är mycket utrasad. I den längre vallen finns också en förmodad ingång. Generellt är samtliga stenvallar upp till en meter höga och uppbyggda av stora stenar lagda i kallmur, det vill säga utan murbruk.

Ungefär 120 meter öster om fornborgen finns fem så kallade jättegrytor. Den största av dem är ca 1,5 x 0,5 meter stor och 0,4-0,8 meter djup. På botten av den djupaste finns en ovalslipad 0,2 meter stor sten, som visar hur jättegrytorna bildats – strömmande vatten har skapat vattenvirvlar som i sin tur dragit med sig sten och grus. Tillsammans har stenmaterialet roterat på platsen och till slut gröpt ur berget. Allt detta skedde vid inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år sedan.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Fornborgen vid sjön Noen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Fornborgen vid sjön Noen (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Aneby

Adress

Från Lv 133 i höjd med
Adelöv: Kör söderut från Lv
133 ca 9 km. Fornborgen
ligger strax väster om vägen,
strax norr om Noens badplats.
Skylt finns vid vägkanten.

Koordinater:
N 6422796/E 483940
(SWEREF 99 TM) // N 57°
56’ 46, 86”, E 14° 43’ 43,33”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Delar av stenmuren i fornborgen. Delar av stenmuren i fornborgen. Foto Jönköpings läns museum.
Utsikt från fornborgen över sjön Noen. Utsikt från fornborgen över sjön Noen. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över platsen. Karta över området.