Agrarseminarium 17-18 april 2013 – Jönköpings läns museum
Arkeolog gräver ut ett röjningsröse i skogsmark. Grävmaskin i bakgrunden.

Agrarseminarium 17-18 april 2013

Publicerat: 21 jan, 2013

Agrarlämningar i det nutida samhället

Undersökningar av övergiven åkermark har varit omfattande under de senaste 20 åren. Seminariet fokuserar på fossila landskap, arkeologiska resultat, handläggar- och markägarperspektiv och värderingar av kulturarvet och hur kulturarvet ska brukas, nyttjas och undersökas samt skötas och handläggas i praktiken.

Undersökningar av agrara lämningar har varit omfattande under de senaste 20 åren, inte minst i Götaland och framför allt på Sydsvenska höglandet.

Jönköpings läns museum och Kulturparken Småland sammanställer för tillfället de undersökningar som gjorts inom området i syntesrapporter. Sammanställningen visar på skillnader i handläggningsförfarande, metoder och resultat. En bredare presentation behövs där värderingen av lämningstypen har varierat över tid från kulturmiljöorganisationer, myndigheter skogsbolag och markägare. Var står vi idag och vilka utmaningar skapar dagens synsätt?

Därför bjuder Jönköpings läns museum, tillsammans med Kulturparken Småland och länsstyrelserna i Jönköping och Kronoberg, in till ett 2-dagars seminarium kring dessa frågor.

Vad vet vi idag?

Syftet med seminariet är att utifrån synteserna göra ett avstamp vart står vi arkeologiskt, vad vet vi idag, vilka metoder har varit framgångsrika för att nå resultat? Detta gäller såväl grävningsmetodik som naturvetenskapliga analyser. Står resultatet i proportion till målsättningarna?

Syftet är även att se på handläggningsrutiner, historiskt och framåtblickande, hur ärenden rörande agrarhistoriska lämningar har hanterats av olika samhällssektorer och myndigheter, i första hand skogsstyrelsen, länsstyrelser och riksantikvarieämbetet.

Syftet är även att ge ett perspektiv på dagens och framtida markanvändning samt hur kulturarv och dess lämningar kan bli en naturlig del i planering och markutnyttjande.

Hög relevans

Ett seminarium kring fossila landskap som fokuserar dels på arkeologiska resultat dels på handläggarperspektiv och markägarperspektiv har hög relevans för diskussionen kring värderingar av kulturarv och hur kulturarvet ska kunna brukas och undersökas, nyttjas, skötas och handläggas i praktiken.

Vår förhoppning är att möjlighet ges till både avstamp, diskussion och svar på hur vi nu kan gå vidare med de agrara lämningarna.

Seminarieprogram (pdf, 326 KB, ny flik) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Arkeolog gräver ut ett röjningsröse i skogsmark. Grävmaskin i bakgrunden. Undersökning av röjningsröse i Flishult, Vetlanda kommun.