Arkeologisk utgrävning, ett gravröse

Arkeologisk undersökning påbörjad utanför Växjö

Publicerat: 18 maj, 2020

Den 18 maj påbörjas en större arkeologisk undersökning strax väster om flygplatsen i Öjaby, norr om Växjö.

Arbetet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan arkeologer från Museiarkeologi sydost/Kalmar länsmuseum och arkeologer från Jönköpings läns museum. De arkeologiska undersökningarna görs eftersom ett ca 220 hektar stort skogsområde ska användas för bebyggelse – ett område där det finns lagskyddade fornlämningar.

Tidigare fynd från brons- och järnåldern påträffade 

Fornlämningarna som ska undersökas är av olika karaktärer och från olika tidsperioder. Framförallt är det fråga om fossil åkermark, vilket innebär stenröjda ytor och upplagda röjningsrösen. När området förundersöktes förra året daterades flera av dem och därför vet vi att några kan dateras till bronsåldern och järnåldern, perioden ca 1500 f. Kr.?600 e. Kr.  Även några förhistoriska boplatser och ett par större gravrösen ska undersökas. Liknande gravrösen undersöktes förra året på en plats strax söder om Öjabymotet, kallad Snapperisskogen. I dessa hittades flintdolkar och flintspetsar, som kan datera gravrösena till slutet av stenåldern, ca 1800 f. Kr.

De arkeologiska undersökningarna kommer att pågå till mitten av juli.
Kontaktperson och projektansvarig MAS: Andreas Emilsson, 0480-451333
Kontaktperson Jönköpings läns museum: Kristina Jansson, 070-6243090

 

Foto överst: Undersökning av ett röse med hällkista i Snapperisskogen 2019. På bilden har nästan all sten i röset plockats bort runt den centralt liggande kistan uppbyggd av stenhällar.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog