Fornlämningar och vindkraft i Örserum – Jönköpings läns museum
Karta på områden där arkeologer är och arbetar.

Fornlämningar och vindkraft i Örserum

Publicerat: 5 mar, 2012

I april?maj 2012 genomför arkeologer från Jönköpings läns museum en arkeologisk utredning etapp 1 med anledning av etablering av vindkraftspark i ett område norr om Örserum i Jönköpings kommun. Utredningen sker på uppdrag av Eon.

Utredningen omfattar uppställningsplatser för 14?18 vindkraftsverk och anslutningsvägar motsvarande en yta av drygt 400 hektar. Den arkeologiska utredningen syftar till att konstatera om en eventuell exploatering berör fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Under mars månad görs en kart- och arkivstudie där äldre kartor och litteratur studeras. Under april börjar sedan fältinventeringen där hela exploateringsområdet gås igenom och forn- och kulturlämningar registreras i fornminnesregistret.

Eventuell förundersökning

I samband med utredningen kan även områden där vi kan förvänta oss dolda lämningar (t ex boplatslämningar) pekas ut. Inom dessa områden kan det bli aktuellt med en utredning etapp 2 för att konstatera om det finns dolda lämningar. Om vi hittar fornlämningar som berörs av exploateringen kan detta leda till att exploateringsytan förändras eller att vi får gå vidare med förundersökning där vi avgränsar och karaktäriserar fornlämningen. Efter detta steg kan det bli aktuellt med en undersökning. Utifrån vetenskapliga frågeställningar dokumenterar och gräver vi då bort fornlämningen. Länsstyrelsen fattar beslut i dessa frågor.

Tidigare generationers odlingsverksamhet

Området karaktäriseras av i huvudsak skogsmark. Enstaka fornlämningar finns registrerade i och i anslutning till området men den vanligaste lämningstypen är lämningar efter torp och backstugor som framförallt etablerats under 1800-talet. Få undersökningar har gjorts i dessa trakter varför det ska bli spännande att se vad vi kan hitta. Troligen kommer vi att hitta spår efter tidigare generationers odlingsverksamhet. Vi kan förvänta oss att denna odling är allt från åtminstone järnålder fram till nutid. Andra lämningar vi kan förvänta oss är kolningslämningar och tjärframställningsplatser. Eventuellt kan vi även påträffa fynd från stenålder och gravar från brons- och järnålder men det får utredningen visa.

Utredningen är färdig

Klicka på nedanstående länk för att läsa rapporten om Vindkraft Örserum.

Vindkraft Örserum (pdf, 1MB, ny flik) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Karta på områden där arkeologer är och arbetar. De inringade områdena på kartan visar platserna som arkeologerna utreder.