Kampen i tiden: Normstorm – Jönköpings läns museum

Normstorm: verkens titel och upphovspersoner

English below

1. Är du bög eller?.?

Är du bög eller? Är en fras som ofta används i en negativ bemärkelse. Vi anser raka motsatsen, att vara en homosexuell ska kunna vara något man är öppen med och stolt över. För all kärlek är bra kärlek!

Hampus Axelsson och Kasper Rosander – Junedalsskolan

2. Oaccepterad identitet

Det som formar oss till dom vi är och vill vara. För vissa är det kanske en självklarhet vilken identitet man har, för andra helt omöjligt att komma på. Ibland kanske det är så att man egentligen vet men på grund av vårt normstyrda samhälle inte vågar visa det

Thea Öjeheim, Klara Reit och Wilma Englund – Junedalsskolan

3. Brudar – För mycket kärlek göms i garderoben

Bilden visar två brudar som gifter sig.

Elsa Ågren och Ylvali Kjellberg – Junedalsskolan

4. ?Hur går det med killarna?

Normen berättar vem vi bör älska.

Nina Sjödahl och Maja Eskilsson – Junedalsskolan

5. Finns men inte syns

Vi omges ständigt av kärlek i media men varför syns bara en form av kärlek? På bilden syns två tjejer som ska föreställa ett par och runtomkring ligger tidningar med homofobiska budskap. Vi vill förmedla att gaypar blir förtryckta och underrepresenterade i media.

Filippa Laurelii, Tuva Selldén och Nora Bylin Åhman – Junedalsskolan

6. Insidan ut

Som en HBTQ+ person utsätts man dagligen för fientlig kritik som negativa kommentarer och hotfulla påhopp i både vardagen och på nätet. Smärtan och de psykiska skadorna detta ger överses och tas inte på stort allvar, men om man gestaltar denna smärta genom riktiga slag ser man hur stor skadegörelsen kan vara.

Emilia Lindholm – Per Brahegymnasiet

 

 

1. Are you gay or??

Are you gay or? This phrase is often used in a negative sense. We believe the exact opposite; being homosexual should be something to be open about and proud of. Because all love is good love!

Hampus Axelsson, Kasper Rosander, Junedalsskolan

2. Unaccepted identity

What shapes us into who we are and what we want to be. For some, their identity may be obvious; for other impossible to find out. Sometimes you may actually know, but do not dare to show it because of our norm-governed society.

Thea Öjeheim, Klara Reit, Wilma Englund, Junedalsskolan

3. Brides ? Too much love hidden in the closet

The picture shows two brides getting married.

Elsa Ågren, Ylvali Kjellberg, Junedalsskolan

4. ?How?s it going with the boys??

The norm tells us who we should love.

Nina Sjödahl, Maja Eskilsson, Junedalsskolan

5. Present but not visible

We are constantly surrounded by love in the media, but why is only one type of love visible? The picture shows two girls, a couple, encircled by newspapers with homophobic messages. We want to convey that gay couples are oppressed and under-represented in the media.

Filippa Laurelii, Tuva Selldén, Nora Bylin Åhman, Junedalsskolan

6. Inside Out

As an LGBTQ+ person you are constantly subjected to hostile criticism, such as negative comments and threatening attacks, both in everyday life and on the web. The pain and psychological damage caused by this is overlooked and not taken seriously, but if you personify this pain as physical blows you can see the extent of the damage.

Emilia Lindholm, Per Brahegymnasiet