Ingenjörskonst och innovation inom trähusindustrin – Jönköpings läns museum

Ingenjörskonst och innovation inom trähusindustrin

Publicerat: 22 maj, 2019

Boro-hus, trähusfabrik i Landsbro, såldes till HSB 1936. Årets dessförinnan hade ingenjör Hilding Brosenius anställts inom HSB-organisationen som konstruktionschef. Inom ramen för hans arbete ingick att projektera HSBs husfabriker och handha byggandet av industrierna, både beträffande Boro-hus som var i ett utvecklingsskede och nyanläggningen av Junohus i Uddevalla. Han fick genom detta anledning att fördjupa sig i träkonstruktioner och träets speciella materialegenskaper. Hans arbete ledde till utvecklingen av HB-balken (HB står för initialerna i hans namn). Hilding Brosenius beskriver själv HB-balken så här: ”Balken har ett balkliv av två lager av diagonalt korsade, tätt intill varandra anbragta 1 tums bräder, och till det balklivet är vid bägge längskanter med spikning anslutna flänsar, som kan bestå av massiva träreglar eller, mera normalt av paket av tre eller flera 1 tums bräder.” Balken utvecklades under 1939 och senare under samma höst hade han även löst hörnkonstruktionen.

När kap- och målarverkstaden uppfördes under hösten 1939 på Boro-hus fabriksområde i Landsbro, var konstruktionen i princip helt ny. Detta kan förklara att det finns en hel fotoserie över bygget av hallen och som nu finns i hembygdsföreningens ägo. Bilderna kan ha varit avsedda dels för dokumentation dels till reklammaterial för att marknadsföra den nya balkkonstruktionen. HB-balken kom sedan att användas i de hallar som uppfördes under 1940-talet på Boro-husområdet. Balken användes också till flyghangarer och andra byggnader med behov av stora fribärande takkonstruktioner. Den största byggnaden med denna konstruktion inom Boro-hus industriområde är virkesmagasinet som uppfördes 1946-1947.

Virkesmagasinet är 165 meter långt, 36 meter brett och höjden till taknock är 21 meter. Teoretiskt rymmer byggnaden 1 100 000 kubikfot virke men den praktiska arbetskapaciteten bedömdes vara 650 000 kubikfot. Virkespaketen i magasinet transporterades med hjälp av en travers i taket. Traversen, som fortfarande finns kvar, hade en lastningskapacitet av 6,5 ton. I slutet av 1970-talet hårdgjordes golvet i magasinet och lastningen gjordes sedan med truckar. Magasinet beskrevs i företagets egna reklammaterial vara Skandinaviens största byggnad uppförd i trä, i visst material står det till och med störst i Europa. I byggnaden lagrades både hyvlat och ohyvlat virke samt en del färdiga husblock.

Byggnaden används fortsatt som virkesmagasin i Landsbo Timbers regi. Den är sedan 2011 byggnadsminne.