Ängslada – finns du kvar? – Jönköpings läns museum
ängslada

Ängslada – finns du kvar?

Publicerat: 9 nov, 2012

Ängsladan ? i dag en av Smålands mest anonyma byggnader ? var en gång i tiden självklar på många gårdar. Ängsladorna stod invid perifert belägna ängar och vid slåttern fyllde man dem med hö. När vintern kom gynnades transporterna av tjäle eller snö och man körde då hem höet till gården. Det kunde också vara klokt att spara transportarbetet hem till ladugården just till vinterhalvåret, eftersom man inte hann med det under det hektiska sommarhalvåret med all sådd, höbärgning, skörd m.m.

Under inventeringen har det framgått att ängsladorna kan delas in i två ganska enhetliga kategorier utifrån ålder och byggnadssätt. Den äldre typen är liten, enkelt uppbyggd av glest rundtimmer och har en ingång placerad mitt på den ena gaveln. Den andra typen är yngre och introducerades troligen i början av 1900-talet och är uppförd i regelverk med brädpanel utanpå. Dessa ängslador är större och har ofta portar på båda långsidorna så att man kan köra genom byggnaden med hölasset. Det finns inskrifter i väggarna på dessa mer sentida från 1920- och 30-talen. Antagligen har det knappast uppförts några ängslador efter det senaste världskriget.

En del ängslador beskrevs redan på 1980-talet och vi har nu kunnat se hur de är bevarade i dag. Generellt har det visat sig att de lador som hade sticktak för 30 år sedan har gått förlorade, medan de med plåttak i allmänhet står kvar. Slutsatsen är alltså att ängslador med ett mer kulturhistoriskt anpassat takmaterial som kräver regelbunden omtäckning inte bevarats.

De få ängslador som i dag finns kvar i Jönköpings län har oftast ingen funktion och riskerar därför att skatta åt förgängelsen. Därför har länsmuseet och länsstyrelsen, i samarbete med hembygdsrörelsen, startat en kartläggning av var det finns bevarade ängslador för att kunna arbeta för att dessa kan bevaras.  Projektet kommer att avslutas med informationsträffar, broschyr om hur man tar till vara sin ängslada samt en rapport som presenterar ängsladornas kulturhistoria.

Text och foto: Anders Franzén

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie