Om källor och kuranstalten Villstad Brunn – Jönköpings läns museum
Platsen för Villstad Brunn idag

Om källor och kuranstalten Villstad Brunn

Publicerat: 28 maj, 2014

En alldeles strålande vårdag i maj hade jag förmånen att få följa med på sällskapet Dvalins vårutflykt. Temat var källor. Guide för dagen var Håkan Kinnerberg från Källakademin ? Akademin för de friska källorna  ? ?som verkar för att bevara och vårda samt främja intresset för källor?. Det var en intressant förmiddag, visserligen har jag stött på källor i samband med fornminnesinventering i skog och mark, men nu fick jag nya perspektiv kring källor och dess bevarande.

Den första källan vi besökte låg i skogen sydöst om Sörsjön mellan Taberg och Norrahammar, en knapp mil sydsydväst om Jönköping. Den lilla skogskällans utflöde skymtade under mossan. Vattnet som stilla flödade fram var tilltalande att släcka törsten med i värmen och några av oss passade på att ta en klunk av det klara, svala och uppfriskande källvattnet. Denna källa hade inget namn, annars är det vanligt att de namnges utifrån tradition eller utifrån vattnets karaktär.

Vi fick lära oss vad som karaktäriserar en källa ? ?ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg som vanligen bildar en liten vattenansamling med avrinning?. Vidare blev vi upplysta om Källakademin som verkar för de friska källorna. Källorna kartläggs systematiskt, vård initieras för långsiktigt bevarande och kulturhistoriska traditioner som kan knytas till dem dokumenteras. Vi fick också ta del av berättelser och traditioner om källor vars vatten förr ansågs ha kraft att läka och bota sjuka.

Därefter besökte vi platsen för en källa vars vatten magasinerats i en damm, Lidstorpsdammen, vilken förr bidrog till vattenförsörjningen för Jönköpings stad.

Lidstorpsdammen idag

Lidstorpsdammen idag. I förgrunden skymtar den gjutna fördämningen.

Lidstorpsdammen ligger strax norr om Lidstorp mellan Sandseryds kyrkby och Hovslätt, ungefär fem kilometer sydväst om Jönköping. Dammen byggdes åren 1890?1891. Härifrån leddes vattnet i en ledning till Hökabäcken där den kopplades samman med en befintlig ledning som förde vatten till numera gamla Vattenledningsverket (anlagt åren 1864?1865) de s.k. Åsendammarna, i Jönköping. Lidstorpsdammen är ur bruk sedan länge, men dess vattenspegel har karaktären av en stilla skogssjö där en och annan fisk slår i vattenytan.

Det har också funnits flera etablerade hälsokällor i Jönköpings län. En av dessa var Villstad Brunns – och Badanstalt som låg intill Nissan, strax norr om Villstads kyrkby, tre kilometer norr om Smålandsstenar i Gislaveds kommun. Villstad Brunn etablerades som brunns- och kurort år 1852 av riksdagsman Peter Mårtensson och naturläkaren David Johansson.

Villstad Brunn ansågs lämplig för personer som led av överansträngning, nervösa sjukdomar, sömnlöshet samt för konvalescenter. Vattnet innehöll järnkarbonat, fullt jämförligt med andra hälsobrunnars vatten. Det innehöll även viss radioaktivitet och framförallt innehöll det grundämnet litium ? ett ämne som ansågs vara verksamt vid behandling av reumatiska sjukdomar. Vattnet dracks mot följande sjukdomar: Gikt och reumatism, stumhet i leder, magsyra, slemsjukdomar, hemorrojder, fistlar, bensår, senkramp, bleksot, vita, ros, förkylning, utslag, magsjukdomar, höfthälta. Detta kunde kombineras med bad; som gyttjebad, saltbad, myrbad, järnhaltsbad, svavelbad. För dem som var simkunniga fanns tillgång i förbiflytande Nissan, ett bad som betraktades som välgörande.

Brevkort från Villstad Brunn

Brevkort från Villstad Brunn. troligen från omkring 1910-talet. På bilden syns varmbadhuset intill Nissan.

Under 1800-talet representerades kurgästerna främst av allmogen. En större utbyggnad i början av 1900-talet lockade medelklassen från städerna. Verksamheten utökades då med varmbadhus, kök, matsal och krocketplan. 1918 lär ha varit rekordår med över hundra gäster. Som förströelse erbjöds bl.a. fisketur på Nissan eller besök vid domarringarna Smålandsstenar som för turisterna förevisades som ?ett i sitt slag enastående fornminne?. Sedvänjan att dricka brunn avtog på 1920-talet och verksamheten vid Villstad Brunn lades ned 1933 i tid av ekonomisk kris. Idag är alla byggnader borta.

Platsen för Villstad Brunn idag

Platsen för Villstad Brunn idag.

Det finns idag ett litet brunnshus över källan och intill har Villstads hembygdsförening satt upp en fin informationstavla. Det är från denna och från Uno Träffs bok ”Bidrag till Villstads historia” jag hämtat fakta kring brunnshistoriken. Det gamla fotografiet över ”Willstads Brunns & Badanstalt” är i privat ägo. Övriga bilder tog jag själv.

I Jönköpings län finns 178 registrerade källor med tradition enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesregister Fornsök (www.raa.se), varav Villstad Brunn är en av dessa (Villstad 13:1). Det återstår således en del att berätta ? antingen om dessa eller om annat…

För Dig som vill besöka platsen för Villstad Brunn och vill ha hjälp med koordinaterna för att hitta dit är dessa följande:

6342096 / 407317 (SWEREF 99 TM);                                                                            6345387 / 1358635 (RT-90 2,5 gon V);                                                                             N 57° 12′ 45,37″, E 13° 27′ 55,68″ (WGS84).

 

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.