Viedalen – Jönköpings läns museum
Teckning av fornlämningarna på Viedalen.

Viedalen

Pastor Jonas Johan Lagergren skrev 1815 i en redogörelse över Tofterydtraktens fornminnen. ”På den så kallade Widedalen, …, finnes invid vägen på vänstra handen, då man reser ifrån Tofteryd till Skillingaryd 7 stycken något uppstående stenar i den ordning ställte, som vanligen finnes vid de gamle Domareplatserna.”

De redan då sedan länge använda benämningen domareplats återspeglar vad man trodde att dessa företeelser representerade, nämligen en plats där man i forna tider höll ting och dömde i rättsfrågor. Än i dag används benämningen domarring på fornlämningar av den här typen, även om vi i dag vet att det i själva verket handlar om gravmarkeringar från järnåldern.

Gravfältet består av ett 30-tal synliga gravar: fyra domarringar, 25 resta stenar och en rund övertorvad stensättning. Den stora resta stenen norr om vägen kallas Store sten. Den typen av gravar som finns här dateras vanligen till yngre romersk järnålder och folkvandringstid, ca 200-600 e.Kr. De resta stenarna kan mycket väl ha ingått i domarringar, men som blivit förstörda. Vi vet att gravplatsen varit utsatt för skadegörelse då man enligt uppgift hämtat stenar till bland annat ett brobygge. Dessutom vet vi också att gravplatser från den här tidsperioden oftast innehåller betydligt fler gravar än vad som syns ovan jord. Gravmarkeringar i form av runda och fyrsidiga kretsar av mindre stenar, som är överväxta och dolda av vegetationen, är mera regel än undantag i anslutning till domarringar och resta stenar. Om man skulle låta göra en arkeologisk undersökning kunde man sannolikt rekonstruera stora delar av gravfältet och få en bild av hur det ursprungligen sett ut.

På 1920-talet gjordes vissa restaureringsåtgärder då man bland annat reste upp några liggande stenar, men också satte dit nya stenar där man visste att de tidigare försvunnit.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Viedalen (pdf 0,8 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Viedalen (pdf 0,6 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Vaggeryd

Adress

Från Skillingaryd, södra
infarten från E4:an. Kör mot
Tofteryd ca 2 km. Vägen passerar
genom gravfältet.

Koordinater:
N 6363369 / E 447198
(SWEREF 99 TM) // N 57°
24’ 36,02”, E 14° 7’ 15,98”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Teckning av fornlämningarna på Viedalen. Teckning av fornlämningarna på Viedalen troligen utförd av major B A Ennes på 1810-talet. Antikvarisk-topografiska arkivet, Statens historiska museer.
Man på häst. Kapten Bror Kugelberg posserar till häst vid den så kallade Store sten vid Viedalen. Foto: Algot Friberg 1923, Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området