Ny kulturmiljövårdsutredning – Jönköpings läns museum

Ny kulturmiljövårdsutredning

Publicerat: 9 aug, 2012

Kulturmiljöarbete i en ny tid

I juni överlämnade Värmlands landshövding Eva Eriksson sin utredning Kulturmiljö i en ny tid till Lena Adelsohn Liljeroth. Från pressmeddelandet:

”Ett otydligt fornlämningsbegrepp har bidragit till dålig förutsägbarhet för markägare och andra berörda. Den nya definitionen av fornlämning tydliggörs enligt utredningens förslag med nya kriterier som avgränsar fornlämningsskyddet till de lämningar som kan antas ha tillkommit före 1750. Årtalet 1750 är kulturhistoriskt motiverat och motsvarar den nuvarande tillämpningen av bestämmelserna om fornlämningsskydd. Den nya definitionen har kompletterats med en möjlighet att även skydda yngre lämningar efter särskilt beslut, så kallad fornlämningsförklaring. Kulturminneslagen har också tillförts en ny bestämmelse som gör det möjligt att upphäva fornlämningsskydd”

Utredningen finns i vårt bibliotek samt förstås på internet:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/39/89/2fb1542f.pdf

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder

affisch för Kulturmiljöarbete i en ny tid