Visioner och resultat – Jönköpings läns museum

Visioner och resultat

Publicerat: 28 sep, 2012

Med Jönköpings stadsbyggnadsvision kom fokus att hamna på Munksjön, dels sjön som en tillgång i stadsrummet, men också som en möjlig byggyta. Från länsmuseets sida har vi varit involverade i så motto att vi på kommunens uppdrag har gjort kulturhistoriska analyser och utredningar, först om norra Munksjön 2001 och sedan södra Munksjön 2008, vidare har vi yttrat oss över planerna. Redan i april 2002 lämnade museet sina synpunkter över det norra ramprogrammet.

Länsmuseet delade i sak programmets uppfattning, att norra Munksjöstranden behövde återupprättas som ett människovänligt och värdigt stadsrum. Området hade mycket stora brister, både vad gällde trafikmiljön, oläkta sår i byggnadslinjen och dåligt utnyttjande av solsidan mot sjön. Museet var dock skeptisk till att ramprogrammet i praktiken hade svårt att förena alla de önskade och ibland motstridiga målsättningarna.

Museet skrev att den föreslagna bebyggelsen (kvarteren Atollen, Ansvaret och Apeln) ”utgör en kompakt och storskalig struktur i direkt anslutning till Jönköpings få bevarade historiska stadsmiljöer”. Den innebär även ”att den visuella kontakten med Munksjöns vatten och strandområden går förlorad för den som rör sig utmed östra delen av Södra Strandgatan. De höga huskropparna medför dessutom en skuggningseffekt på den solsida som tidigare har lyfts fram som ett värde.”

Förslaget innebär ”att en mycket omfattande byggnadsetapp i ett svep adderas till den gamla stadskärnan och kan komma att bli mycket dominerande i förhållande till tidigare årsringar. Länsmuseet vill betona värdet av kontinuitet i stadsbyggandet och att invånarna också kan känna igen sig i sin stadsmiljö. Aspekter som historisk identitet och kulturmiljö har inte spelat någon framträdande roll för stadsvisionen, men betyder mycket för människornas trivsel och måste få finnas med i  bilden vid en förnyelse i denna skalan.”

När vi nu 2012, mitt under byggnationen av det nya storskaliga komplexet i kvarteret Atollen blickar ut från museet bort mot Väster ser vi inte mycket mera än en betongmur. Den färdiga byggnaden kommer givetvis att få en gestaltning, men höjden är satt. Trädkronorna i Hamnparken, Sofiakyrkans tornspira, stadsparksbergets siluett och Munksjöns strandlinje är borta ur vår åsyn. Insändarsidorna ger uttryck för och speglar det vi då framförde som farhågor. I sådana här sammanhang är det inte roligt att behöva vara efterklok.

Därför är det viktigt att dessa frågor kommer upp i ett tidigt skede och sedan beaktas i planprocess och genomförande. Att de mjuka värdena, historisk identifikation och kulturmiljö mera tycks finns med i utgångspunkten inför utvecklingen av Södra Munksjön kan förhoppningsvis båda gott inför kommande etapper.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.