Missionshuset i Rönnhult – Jönköpings läns museum
Exteriörbild, missionshuset

Missionshuset i Rönnhult

Publicerat: 15 jul, 2020

Rönnhults missionshus ligger rofyllt i en liten dunge, strax sydväst om Fryele kyrkby. Ett stenkast därifrån ligger artrika naturområden, om våren i full blomsterprakt.

Förr om åren drog landsvägen tätt förbi, men idag är vägen flyttad några hundra meter norrut. Idag passerar spontant endast någon vandrare och skogens djur intill den rödmålade byggnaden.

Svenska Alliansmissionen som organisation bildades 1919, men hade under andra former vuxit fram ur 1800-talets väckelserörelse, i synnerhet den i Jönköping under tidigt 1800-tal. Lokala församlingar bildades efter hand, och missionshus växte upp på många platser. Församlingarna var inte rika, man förlitade sig på ideella krafter inom gruppen och ibland välvillig hjälp utifrån. Därför är husen ofta påfallande enkla i sin utformning, med en större mötessal, ett enklare kök och en liten farstu.

Gården Rönnhult i Fryele skänkte 1916 ett stycke mark där den lokala församlingen kunde uppföra sitt missionshus, till stor del med hjälp av närliggande församlingar inom samma allians. Några år efteråt målades fasaden, men interiört var lokalen omålad länge. Färg var dyrt. Det nuvarande, välgjorda imitationsmåleriet i björkådring i stora salen utfördes först mot slutet av 1920-talet. Även bänkinredningen fick samma slags imitationsmåleri. Vem som målade vet vi inte, men att det var en skicklig målare kan vi vara överens om. Det är med skenbarligen enkel teknik som målaren lurat vårt öga att se det vackra björkträet. Köket och farstun försågs med betydligt enklare, enfärgad bemålning.

Interiören i salen har aldrig målats om, vilket märks. Många bönemöten har hållits, många brasor har eldats i kaminen, mycket sot har letat sig in över väggar och tak och många fötter har trampat trägolven. Församlingen var aktiv, dock med sjunkande medlemsantal, ända in mot slutet av 1900-talet. Till slut återstod endast ett fåtal församlingsmedlemmar och församlingen dog bokstavligen ut. Missionshuset blev stående som ett minne av en tid som flytt.

Gårdens ägare återlöste marken och missionshuset. Idag är de i full färd att iordningställa det, och har planer på att använda det till t ex bröllop, dop, födelsedagar, jubileum m m. I detta arbete kom vi konservatorer att involveras.

Vår uppgift har i första hand varit att se över den fina dekormålningen. Här fanns ganska många områden där färgskiktet flagnat på grund av ålder och av det ojämna inomhusklimatet som helt naturligt fått råda. Vår främsta åtgärd blev att säkra dessa skikt, men också att fräscha upp väggytorna genom lätt rengöring. Bortfall i färgskikten, där vit undermålning eller grundfärg lyste fram, tonades också in.

Vi är klara med vårt arbete, men det återstår fortfarande ganska mycket jobb i det lilla missionshuset, som på sikt förhoppningsvis kommer att glädja besökare av olika slag under lång tid framöver.

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.