Miljonprogrammet - inte bara höghus – Jönköpings läns museum
Diagram - Relationen mellen småhus och flerbostadshus.

Miljonprogrammet – inte bara höghus

Publicerat: 21 sep, 2015

Det är i år 50 år sedan riksdagen tog ett beslut om att en miljon bostäder skulle byggas under en tioårsperiod. Det så kallade miljonprogrammet var i konkret mening inget program utan en beslutad politisk vilja med stor enighet över partigränserna. Det rådde bostadsbrist under 1950-talet och 1960-talets början. Urbaniseringen gjorde att trycket på städerna ökade, samtidigt pågick sanering av äldre omodern bebyggelse i stadskärnorna, bostäder ersattes i många fall med kontor. Befolkningen ökade, 40-talets stora barngrupper var redo att etablera sig på bostadsmarknaden och goda konjunkturer gjorde att behovet av arbetskraftsinvandring var stort, arbetskraft rekryterades från i första hand Finland och Medelhavsländerna. Samtidigt ställdes nya krav vad gällde bostadsstandard och den ökade bilismen påverkade också planläggningen vad gällde behov av parkeringsplatser och trafikseparering.

En viktig förutsättning för att uppnå målet var god finansiering, statliga lån garanterade en hög andel av byggkostnaderna. Lånen möjliggjordes genom de relativt nyinrättade ATP-fonderna.

En ökad rationalisering och standardisering inom byggbranschen var också en förutsättning för att snabbt kunna producera ett stort antal lägenheter, en utveckling som inte bara drevs av branschen utan också stimulerades från politiskt håll och inom forskningen.

Numera förknippas oftast begreppet miljonprogrammet med storskalig,  enahanda bebyggelse i storstädernas utkanter. Men miljonprogrammets byggande är mera mångfacetterat än så. En inte oviktig del av de nästan 1 006 000  bostäder som uppfördes under perioden 1965-1974 var småhus. I följande graf från Boverket kan man se hur fördelningen mellan olika hustyper såg ut.

miljonprogrammets stapeldiagram

För att få en bild över hur byggnationen och fördelningen mellan olika bostadstyper har sett ut över lite längre tid, är bilden nedan illustrativ. Den är hämtad ur Skogen & Sverige av K-G Gunnarsson. Den visar tydligt hur byggandet av flerbostadshus ökade drastiskt efter andra världskriget och låg redan på en hög och stadigt ökande nivå redan innan miljonprogrammet inleddes.

 

Diagram - Relationen mellen småhus och flerbostadshus.

Vilka uttryck som miljonprogrammet har tagit sig i länet återkommer jag till!

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.