Gravfältet vid Mosslelund – Jönköpings läns museum

Gravfältet vid Mosslelund

I södra delen av Värnamo finns Mosslelunds gravfält som sträcker sig över en yta på 210 × 90 meter (N-S) och är ett lövträdsbevuxet grönområde mellan villabebyggelsen i väster och järnvägen i öster. Från början har gravfältet troligen varit större eftersom fler gravar finns i både norr och söder. I öster har gravfältet en naturlig avgränsning i form av den tidigare sjön Fornbolmens strandkant, vilken nu sluttar mot järnvägen.

På gravfältet finns närmare 60 mer eller mindre synliga fornlämningar bestående av flera olika gravtyper. Den vanligaste gravformen är runda, låga högar, 19 sådana av varierande storlek finns på gravfältet. Näst vanligast är stensättningarna, 13 stycken med rund form. Tre, eller möjligen fyra av stensättningarna utgörs av så kallade treuddar – stensättningar formade som en triangel med något insvängda sidor. Det finns även en domarring bestående av nio stenar som står i en förhållandevis rund cirkel med ytterligare en sten i mitten. Här finns också fyra skeppssättningar, där stenar ställts upp i formen av ett skepp. De är delvis skadade, och av skeppssättningen på södra delen av gravfältet återstår endast den södra spetsen. På gravfältet finns även åtta resta stenar och nio klumpformiga stenar, som kan markera gravar. De flesta av de sistnämnda återfinns på gravfältets norra del. Flera av dessa stenar har tidigare varit omkullfallna men har rests upp igen. Omkring 20 meter väster om gravfältet finns en hålväg, en äldre gång- och ridväg, som idag ser ut som ett svagt dike.

De varierande gravtyperna gör att gravfältet kan antas ha varit i bruk under både äldre och yngre järnålder, cirka 500 f.Kr – 1050 e.Kr. Några hundra meter norr om detta gravfält undersökte konduktör F.J.E. Eneström i början av 1900-talet ett 30-tal gravar från yngre järnålder, cirka 600-1050 e.Kr. På 1300-talet låg i området en stor by som hette ”Mosle”, men trakten har varit bebodd långt bakåt i tiden, vilket bland annat gravarna i Mossle vittnar om.

Mosslelunds gravfält blev redan tidigt uppmärksammat av olika fornforskare, bland annat av major Barthold Anders Ennes på 1820-talet och Nils Månsson Mandelgren 1864. I Nils Gabriel Djurklous redogörelse ”Antikvariska resor i Östbo, Westbo och Mo härader” år 1870, beskrivs gravfältet som en av ”de märkeligaste fornlämningar uti Östbo (härad)”. Idag ligger gravfältet inklämt mellan järnväg och bebyggelse, sannolikt har en del gravar gått förlorade i takt med exploateringarna.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska

GRAVFÄLTET VID MOSSLELUND, pdf 1MB

Information


Kommun

Värnamo

Adress

smultronställe 91

Fornlämning: L1972:6823

Hitta hit
Gravfältet ligger i södra delen av Värnamo i stadsdelen Mosslelund.

Koordinater:
N 6336885 / E 441778 (SWEREF 99 TM) // N 57.171905, E14.037117 (WGS84)
N57.321567, E15.156396

Se även https://app.raa.se/open/fornsok/ . Sök med L-nummer ovan.

Kategorier

Bilder

En av skeppssättningarna på gravfältet vid Mosslelund. I bakgrunden anas några av gravhögarna.
Gravfältet vid Mosslelund avbildat av Nils Gabriel Djurklou 1870 i samband med hans antikvariska resa. Teckningen finns i Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm.
Gravfältet vid Mosslelund avbildat av Nils Gabriel Djurklou 1870 i samband med hans antikvariska resa. Teckningen finns i Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm.