Hitta på sidan

Obesutten 2020

Konferens 8-9 september 2020 i Nässjö

Införande av det fjärde rekvisitet, ”äldre än 1850” i kulturmiljölagen har fört med sig en rad nya utmaningar för kulturmiljövården, och inte minst för uppdragsarkeologin. Det finns stora behov av kunskapsuppbyggnad om, och tillvaratagande av befintliga erfarenheter av undersökningar av, sena tiders fornlämningar. Det behövs också forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte där verksamma såväl inom kulturmiljövårdens olika sektorer som inom akademin kan mötas.

Som ett led i kunskapsuppbyggnaden om sena tiders fornlämningar har projektet  ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” genomförts. Projektet har tydligt kunna visa hur arkeologi kan bidra till att öka kunskapen om de obesuttnas liv, i olika sociala kontexter under perioden cirka 1700 -1900. Utöver att ha summerat rådande kunskapsläge, har projektet också lämnat förslag på tillvägagångssätt för framtida undersökningar. Likaså har en mängd antikvariska och vetenskapliga frågor om de obesuttnas lämningar och kulturarv genererats. Parallellt med ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” har också flera arkeologiska undersökningar genomförts, vilka både har bidragit till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling på området. Metoder och frågor behöver dock spridas, kommuniceras och diskuteras. Vi vill nu dels nå ut med resultaten från det tidigare projektet, dels samla erfarenheter och kunskap genererade av olika aktörer inom uppdragsarkeologi och forskning.

Därför arrangeras en konferens, Obesutten 2020, den 8-9 september i Nässjö. Syftet med konferensen är att samla uppdragsarkeologer, forskare, beslutsfattare och andra verksamma inom kulturmiljöområdet, för att kunna diskutera erfarenheter, resultat och problemkomplex rörande sentida lämningar kopplade till de obesuttnas liv. Konferensen kommer att genomföras under två dagar, och innehålla både föredrag och en mindre exkursion. Under exkursionen ska konferensdeltagarna i fält diskutera frågor relaterade till exempelvis torp, kolbottnar och andra lämningar efter de obesuttna.

Vill du hålla ett inlägg på konferensen? Välkommen att ladda upp ditt abstract, max 2500 tecken, senast den 15 mars 2020. Under april månad ges besked om ditt paper blivit antaget. Antagna föredragshållare bjuds på resa, logi och konferensavgift.

Vill du bara närvara, lyssna, lära och kommentera? Anmälan till konferensen öppnar när programmet är klart.

Konferensen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Arkeologerna, Statens historiska museer, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, CRS, Karlstads Universitet samt Jönköpings läns museum, med finansiering av Riksantikvarieämbetet.

Vi ser fram emot ditt bidrag!

Ådel Franzén, Jönköpings läns museum
Martin Hansson, Lunds universitet
Pia Nilsson, Arkeologerna, Statens historiska museum
Eva Svensson, Karlstads universitet

Foto överst: Charlotta Andersson, ”Dammsjölotta”, Dammsjötorp, Svenshyttan. Fotograf: Martina Kalling ca 1905. Nordiska museet, DigitaltMuseum.

Call for abstract

Obesutten 2020 arrangeras 8-9 september i Nässjö. Vill du hålla ett inlägg på konferensen? Välkommen att ladda upp ditt abstract, max 2500 tecken, senast den 15 mars 2020. Antagna föredragshållare bjuds på…

Läs mer

Lösenordsskyddad: Anmälan

Obesutten 2020 arrangeras 8-9 september i Nässjö. Vill du närvara, lyssna, lära och kommentera? Anmälan öppnar så snart som programmet för konferensen är klart. Förnamn* Efternamn* Institution Annan E-postadress* Telefonnummer…

Läs mer