Farstorp – Jönköpings läns museum
Bild på en hand. I handen ligger det keramikfynd.

Farstorp

Publicerat: 19 jan, 2013

Arkeologisk undersökning

Foton, ritningar, prover och fynd har tagits med in från fält, efter att undersökningen av fornlämning 295, strax söder om Farstorp i Barkeryds socken, Jönköpings län, är avslutad. Följ arkeologernas fortsatta arbete med att sammanställa och tolka materialet.

Under 4 månader, från juni till början av oktober, genomfördes fältdelen av den arkeologiska undersökningen. Av den ca 90 000 kvadratmeter stora fornlämningen, ett röjningsröseområde (rester av forna tiders brukande av marken), har ungefär en fjärdedel undersökts och när grävstyrkan var som störst var 16 arkeologer och tre grävmaskiner (med tillhörande maskinister), verksamma.

Fornlämningen visade sig vara komplex, både vad gäller fornlämningstyper och tidsskikt. Förutom den stora mängden röjningsrösen framkom rester efter fyra hus, två smedjor, en stensatt brunn samt tre stensättningar (gravar), liksom fynd av djurben, keramik, smidesslagg och en liten glaspärla.

Lämningarna och fynden visar, i stora drag, att människor bott och verkat på platsen under tidig bondestenålder, äldre järnålder, medeltid och fram i historisk tid. Fler detaljer kring dateringar och de olika verksamheter som förekommit på platsen, ska nu förhoppningsvis komma fram genom olika naturvetenskapliga analyser samt sammanställning och tolkning av materialet.

Undersökningen vid Farstorp utförs som ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, UV Öst och Jönköpings läns museum.

Moa Lorentzon, arkeolog

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Bild på en hand. I handen ligger det keramikfynd. Keramikfynd från sommarens undersökning i Farstorp.