Stora förändringsarbeten i Ås kyrka – Jönköpings läns museum
Fem personer håller i och bär ut ett stort föremål, en predikstol.

Stora förändringsarbeten i Ås kyrka

Publicerat: 18 jan, 2017

Under våren kommer Ås kyrka söder om Reftele att återöppna! Kyrkan har varit stängd i flera år för utredning, ombyggnation och konservering.

Anpassning till moderna krav och bättre klimat

I Ås kyrka har man tidigare haft problem med mögel och andra biologiska angrepp. Kyrkan har därför varit stängd sedan 2009 för utredning av klimat och miljö.
Utöver klimatförbättrande åtgärder pågår just nu stora arbeten med att anpassa byggnaden till dagens moderna krav. Kyrkorummet byggs om och minskas, för att bland annat inrymma församlingens pedagogiska verksamhet. I samband med dessa arbeten iordningsställs även ett rum på det övre planet vilket kan fungera som museum för de äldre föremål som tidigare förvarats i tornet och på kyrkvinden. Förändringsarbetet är omfattande och sker under strikt kontroll av Länsstyrelsen samt antikvarisk expertis.
Koret och främre delen av långhuset sparas som kyrksal och ändras bara i mindre utsträckning.

Konservering och dokumentation

Alla bemålade föremål konserveras och återförs till det minskade kyrkorummet. Vad gäller konserveringen så är det viktigaste att sanera föremålen från eventuellt mögel samt rädda flagande ytskikt. Både färg och förgyllningar riskerar bitvis att släppa från det underliggande (bärande) träet. När ytorna säkrats rengörs föremålen ordentligt och till sist retuscheras störande skador, så att föremålen kan ge betraktaren ett helt och sammanhållet intryck. Föremålen och alla arbetsmoment dokumenteras väl i ord och bild under arbetets gång. Dessa resultat sammanställs efter avslutat arbete i en konserveringsrapport.

Arbetena med den nya kyrkan beräknas bli färdiga under våren 2017.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Fem personer håller i och bär ut ett stort föremål, en predikstol. Det går åt mycket folk för att plocka ner en predikstol. När sen golvet är iordninggjort ska predikstolen återmonteras på samma plats och konserveras.
Många bänkar på båda sidor om en lång gång. En tänd ljuskrona hänger från taket. Längst bort syns två små fönster högt upp på väggen. Kyrkorummet kommer att bli betydligt kortare än tidigare och delvis omdisponeras för att ge bättre plats för verksamhet, aktiviteter och förvaring.
Högt vitt torn med ett kors på det gröna taket. Träd både till höger och vänster. Kyrkan ser ut som vanligt på utsidan och skvallrar inte om de stora arbeten som pågår innanför murarna.
Två fönster och en tavla syns i den bågformade väggöppningen. Koret och främre delen av kyrkorummet kommer inte att förändras i lika stor grad som den bakre delen av kyrkan. Altartavlan lyfts ner och konserveras på golvet i koret, den är närmare sex meter hög.