Vi gräver i Närke – Jönköpings läns museum

Vi gräver i Närke

Publicerat: 13 maj, 2016
Under några vårveckor kommer ett par arkeologer från Jönköpings läns museum att arbeta i Kumla och Hallsbergs kommuner i Örebro län. Anledningen är att Trafikverket planerar ny sträckning för väg 51 mellan Kvarntorpskorset i norr och Svennevad i söder.

Kvarntorpskorset ligger ca 16 km söder om Örebro och 8 km öster om Kumla. Utefter vägsträckan finns flera fornlämningsområden med äldre brukningsmarker i form av bland annat röjningsrösen och äldre åkerytor. Dessa undersöktes av firman Arkeologikonsult hösten 2014 och de fördjupade undersökningarna som vi nu ska göra bygger på deras resultat. Vi kommer att fokusera på fyra olika områden; fornlämningarna Ekeby 96?98 och Sköllersta 223. Områdena ligger utefter en ca 4,5 km lång sträcka av den planerade vägen och berör sammanlagt ca 54 000 m2.

Det övergripande syftet med undersökningen är att den bidrar till den allmänna kunskapsuppbyggnaden inom arkeologin i Örebro län, och mer specifikt att ge fler svar på hur markerna brukats och använts genom tiderna i just denna del av Närke. Av den anledningen gräver vi bort torven inom vissa ytor för att se om det kan finnas dolda åkerstrukturer. Det kan vara rester efter bortplockade röjningsrösen eller rader med sten som kanske avgränsat äldre åkrar. Vi ska också undersöka, dokumentera, datera, provta och analysera olika typer av röjningsrösen, åkerytor och hägnader av sten. En av analyserna innebär att studera pollen från undersökta anläggningar för att se hur landskapet såg ut och hur marken runtomkring brukades. Vi får också experthjälp att hitta lämplig torvmark för provtagning med en så kallad ?ryssborr? för att förhoppningsvis få en pollenstapel som kan visa vegetationsutvecklingen i närområdet under flera tusen år.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog


Bilder

Tre personer som arbetar i en stenig och jordig grop i skogen. En person sitter i en grävmaskin. Undersökning av ett röjningsröse nära Nässjö som liknade några av de som vi nu ska undersöka.
En karta med vägar och landskap. Karta över de aktuella undersökningsområdena.
En man undersöker en mark i skogen. Kvartärgeolog Leif Björkman undersöker en borrkärna ur en torvmark nära Nässjö. Förhoppningsvis hittar vi något liknande nära våra undersökningsområden.