En innergård med ett gammal rött långt trähus. Växter växer på husets väggar.

Aschanska gården

Publicerat: 1 sep, 2014

En av de bäst bevarade agrara stadsgårdarna i Eksjö gamla stad

Byggnadsminnet Aschanska gårdens båda främsta syften är att åskådliggöra dels hur en handelsgård med bostad, kontor och uthus kunde ta sig uttryck i en Småländsk småstad under 1700- och 1800-talen, dels hur ett högborgerligt hem kring 1900 kunde vara inrett och bebott. Gården är även minnesmärke över den i Eksjö så inflytelserika familjen Aschan som levde här under tre generationer.

Aschanska gården utgör i grunden två handels- och hantverksgårdar som båda stakades ut och bebyggdes då Eksjö återuppbyggdes i sitt nya läge kring kyrkan strax efter 1585. Delar av en loftbod med handelsfunktion från detta äldsta skede kan kvarstå i det södra bostadshuset. I samma byggnad inrättades i slutet av 1730-talet stadens första apotek. Handelsgården på den sammanslagna fastigheten, som vi ser den idag, är till stora delar resultatet av den apotekaregård som apotekare Carl Magnus Rydell byggde på 1790-talet. Då byggdes det stora bostadshuset åt norr som även inrymde apotek på bottenvåningen. Brygghuset i den södra gårdslängan och ladugården mot bakgatan i öster tillkom troligen även vid denna tidpunkt.

Garvaren Leo Felix Aschan förvärvade de båda fastigheterna på 1830- 40-talen och inredde här en borgerlig bostad med kontor och skinnaffär. Bodlängan mot bakgatan för förvaring av hudar vilket utgör ett äldre timmerhus flyttade han hit, troligen vid 1840-talets senare del. Då sonen George Aschan blev delägare i garveriföretaget 1870 flyttade han med familj till fastigheten och inredde här en separat bostadsvåning i de båda bostadshusens övre våningar. Vid Leo Felix bortgång i slutet av 1890-talet lät han renovera den norra bostaden till en representativ sällskapsvåning. De ogifta döttrarna till George Aschan, Hedda och Signe levde här fram till sin död på 1960-talet respektive 1984 då fastigheten donerades till Eksjö församling och kommun.

Aschanska gården utgör en av de bäst bevarade agrara stadsgårdarna i Eksjö gamla stad med bebyggelse i huvudsak från 1700- och 1800-talen. Efter en donation 1984 har fastigheten även funktionen av ett museum över rådmans- och garvarefamiljen L F Aschans högborgerliga hem. Museifastigheten, Guldsmeden 2, ägs och förvaltas av stiftelsen Aschanska gården med Eksjö kommun som huvudman.

År 2006 antogs en vård- och underhållsplan för fastigheten som syftar till att långsiktigt säkerställa de höga kulturhistoriska värdena genom en målinriktad förvaltningsplanering. Med utgångspunkt från denna plan påbörjades 2006 arbetet med att åtgärda de mest akuta skadebehoven.

Ändamålet med vård- och underhållsplanen är att ta ett samlat grepp om fastighetens bebyggelse och föremål samt att skapa en bred allmän målsättning för hur dessa skall behandlas långsiktigt. Vård- och underhållsplanen skall identifiera befintliga kulturhistoriska värden och vara ett verktyg för hur dessa skall beaktas i den framtida förvaltningen. Viktigt är att de miljömässiga värdena kan förstärkas och tydliggöras samtidigt som den befintliga museiverksamheten kan upprätthållas och utvecklas.

Margaretha Engstedt
Antikvarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Hedda och Signe Aschan år 1906. Foto: Stiftelsen Aschanska gårdens bildarkiv.
Ett rött trähus med en rund utbyggnad. Trapptornet uppfördes enligt byggnadsnämndens protokoll 1891 samtidigt som familjen Aschan övertog fastigheten efter Leo Felix Aschans bortgång. Trapptornet är utformat i en av det sena 1800-talets träarkitekturstilar influerad av samtida amerikansk villaarkitektur.
Ommålningen av bostadshusens gatufasader 2009 har främst syftat till att återupprätta ett välvårdat estetiskt intryck och att också underhålla befintliga ytskikt. Utgångspunkten har varit att bevara fastigheten i det skick som den befanns sig i 1984, vid tidpunkten för familjen Aschans överlåtelse av fastigheten. Därför valdes en återgång till 1980-talets färgsättning vid ommålningen.
Interiör.